En långdragen process om ett bygglov för en 36 meter hög telemast i Hemmeslöv har fått avslag i fyra instanser. Nu ligger ärendet hos Högsta domstolen som kommer fälla slutgiltiga domen.

Företaget Net4Mobility, som ägs av mobiloperatörerna Telenor och Tele2, bygger, äger och driver nationella mobila nätverk. Genom Net4Mobilitys teknik når operatörerna miljontals användare av mobil kommunikation och levererar allmännyttiga tjänster till slutanvändarna. För att erbjuda god mobil täckning krävs att telemaster sätts upp på platser där folk befinner sig.

I Båstad anser företaget att de inte levererar den fullgoda telekommunikation som de önskar. Därför har de ansökt om bygglov för ett 36 meter högt telekommunikationstorn med tillhörande teknikbod. Denna vill de placera mitt i Hemmeslöv i grönområdet bakom Morkullevägen, Ripvägen och Norra Ringvägen.


Mitt i Hemmeslöv i grönområdet bakom Morkullevägen, Ripvägen och Norra Ringvägen önskar Net4Mobility uppföra masten.
Bilden är ett montage och ej proportionerlig

Denna anläggning skulle inte bara ge bättre täckning i det absoluta närområdet utan även avlasta omkringliggande anläggningar och således förbättra den mobila telekommunikationen för en stor mängd invånare och besökare inom Båstad. Detta gäller både telefonsamtal och dataöverföring.

Platsen där de vill placera masten är i detaljplan markerad som naturmark vilket inte tillåter sådan byggnation. Net4mobility hävdar att undantag ska göras enligt Plan- och bygglagen som stipulerar att bygglov får ges i strid mot detaljplan om det allmänna intresset överväger.

Myndighetsnämnden i Båstad gjorde avvägningen mellan det allmänna intresset av att bygga ut mobilnätet och det allmänna intresset av att kunna nyttja grönområdet för rekreation och kom fram till att rekreationsintresset vägde tyngst. De bedömde även att det fanns fara för att nedfallande is från tornet riskerar att skada besökande till området. Myndighetsnämnden avslog ansökan om bygglov.

Överklagade till Länsstyrelsen
Net4mobility överklagade beslutet till Länsstyrelsen som bland annat belyste att det är en politisk målsättning att invånare ska ha tillgång till modern telekommunikation, både vad gäller samtal och datakommunikation. Detta medför att operatörer inte sällan måste bygga sina anläggningar inom områden som är detaljplanelagda för naturmark eller parkmark för att uppfylla dessa mål.

Länsstyrelsen ansåg dock att i detta fallet har utredning och dokumentation kring alternativa lösningar och placeringar inte varit tillräcklig och att kommunen haft fog för sitt beslut att neka bygglov. Länsstyrelsen avslog överklagan.

Överklagade till mark- och miljödomstolen
Till mark- och miljödomstolen redovisar bolaget att de utrett alternativa placeringar som inte skulle ge lika god täckning men som hamnar utanför detaljplanens markområde. De har dock inte lyckats teckna nödvändiga civilrättsliga avtal om uppförande med berörda fastighetsägare. Att de söker bygglov för ett fackverkstorn och inte en diskretare så kallad monopole som antennbärare motiverar de med att fackverkstornet krävs för framtida samlokaliseringar med andra operatörer i masten. Domstolen ansåg dock att önskad byggnad inte kan ses som en liten avvikelse från detaljplan och avslog överklagandet.

Överklagade till mark- och miljö-överdomstolen
Representanter från mark- och miljö-överdomstolen besökte Hemmeslöv i slutet av maj 2019 och gjorde syn på platsen där masten önskas uppföras. Med i skogen var även representant från Net4Mobility, Båstads kommun och berörda grannar. I december 2019 kom deras uttalande och dom.


Mark- och miljööverdomstolen på syn i Hemmeslöv. Masten skulle bli mer än dubbelt så hög som tallen.

Domstolen anser att bolaget uppfyllt sin undersökningsplikt om alternativa placeringar och att det inte är fråga om någon nämnvärd förändring av möjligheten att använda området för rekreation med mera. Dock anser de inte att det är en liten avvikelse från detaljplan vilket är kravet för att komma vidare enligt en av lagarna. Mark- och miljööverdomstolen avslog överklagan.

Det finns några olika paragrafer som kan tillämpas för att få göra avvikelser från detaljplan. I mark- och miljööverdomstolen avgörande har de sett över dessa. Personerna som var beslutande i domen var dock inte eniga. De anser att befintlig praxis är delvis motsägelsefull och att det därför skulle vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen. De tillät därför att domen fick överklagas dit.

Överklagade till Högsta domstolen
I januari 2020 tog Net4Mobility ärendet vidare till Högsta domstolen med samma utredningar som legat till grund för tidigare bedömningar och pekar på motsägelsefull praxis.

När Högsta domstolen kommer med dom är inte känt. Totalt är det 161 boende eller fastighetsägare i närområdet som har haft synpunkter eller protester mot att ge bygglov för masten.

Från kommunens sida kan de bara följa vad som pågår.
– Myndighetsnämnden har gjort en bedömning som jag delar. Vi får nu invänta Högsta domstolens avgörande beslut i frågan, säger Johan Olsson Swanstein(M), KSO i Båstad.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON