För snart två år sedan ansökte Båstads kommun om tillstånd att få sätta upp övervakningskameror på ett antal platser. Ett och ett halvt år senare kommer de första besluten från Datainspektionen. Förlövs skola blir troligen först ut med ny övervakning.

Tillstånd att kamerabevaka styrs av kamerabevakningslagen vars syfte är att se till så att kamerabevakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Det krävs ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. Syftet kan till exempel vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats eller att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet. Det måste finnas ett reellt problem på platsen. För att det ska vara möjligt att överväga bevakning på en viss plats krävs att det finns ett faktiskt intresse av att bevaka. Rena spekulationer om vad som potentiellt kan inträffa är inte att anse som ett faktiskt intresse.

En av ansökningarna Båstads kommun gjort gällde bevakning runt Förslövs skola. Efter att datainspektionen tagit del av polisens sammanställning av brott konstaterar de att det är en brottsutsatt plats. Datainspektionen konstaterade att både bevakningsintresset och integritetsintresset på platserna väger tungt i detta fall. När det gäller kamerabevakning på skolområden har skolfasader generellt sett ansetts vara utsatta för brott i form av skadegörelse. Tillstånd till kamerabevakning har i praxis beviljats för bevakning av fasad samt område två meter från fasaden. Med hänsyn till det höga integritetsintresset som råder på skolor har i praxis bevakningen begränsats till kvälls- och nattetid på vardagar samt dygnet runt på helger.

Båstads kommuns säkerhetschef Christofer Thorén har väntat länge på besluten.
– Eftersom ärendena har tagit så otroligt lång tid för Datainspektionen så är det ju lite ändrade förutsättningar redan nu. Problembilder som förändrar sig och vid Förslövs skola är det ju snart helt nya byggnader till viss del, förklarar han.

Vad gäller övervakningen vid tågstationernas fordonsparkeringar så har lagändringar förenklat förfarandet. Från och med den 1 augusti 2020 krävs, enligt kamerabevakningslagen, inte längre tillstånd för att bedriva kamerabevakning när bevakningen har till syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, utreda eller lagföra brott, förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller olyckor eller begränsa verkningarna av sådana störningar eller inträffade olyckor, om bevakningen sker ibland annat vid ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för resande med kollektivtrafik. Dock kvarstår att man måste uppvisa att det är ett brottsutsatt område.
– Det måste finnas en dokumenterad problembild kopplat till platsen. Det har jag nu bett polisen att ta fram på nytt så får vi se om det räcker för att motivera kameror, förklarar Christofer.

TEXT: PETER JAKOBSSON