Markägarna i Sinarpsdalen vill skapa nya vandringsleder genom den fina naturen och de historiska fornlämningar som finns i dalen och på deras marker. En asfalterad banvall ställer de sig dock mot och menar att grus passar bättre.

Det kuperade landskapet i Sinarpsdalen är för brant och stenigt för att bruka jorden och passar bäst för gräs och betande djur. Detta har bidragit till en biologisk mångfald som det varit en gång i tiden.

Nu vill Sinarpsdalens intresseförening skapa nya vandringsleder genom dalen.
– Vår tanke är att göra Sinarpsdalen mer tillgänglig genom att skapa fler vandringsleder. Utgångspunkten var att göra en vandringsled som blir en runda så man kan starta vid en punkt, gå på tur och komma tillbaka till samma plats, säger Bengt Gunnarsson.

Slingan som de skissat på har utgångspunkt vid Dala och sedan upp till Axelstorp, via Sinarpsdalen till Grevie, ner i dalen igen och över mot Häljarp och ner i Båstad för att sedan fortsätta upp till Karstorp och sedan tillbaka till Dala.


Skisser på hur de nya lederna skulle kunna gå

Markägarna betonar att det finns fantastiska naturvärden och både nutids- och fornhistoria att se i dalgången.
– I området finns det gravar och hällristningar som är över 3000 år gamla som vi vill att folk ska kunna få ta del av, säger Lennart Hagelqvist.

Gruppen har träffat kommunen som säger sig vara positiva till deras initiativ med nya vandringsleder men något konkret kom inte ut från mötet.
– Vi upplever att kommunens insats för att hjälpa till och medverka i att öppna upp detta landskap har varit ganska svag, berättar Lennart Hagelkvist.
– Nu har kommunen precis varit och röjt lite på leden men det ser ändå inte bra ut. Folk förvirrar sig och vet inte vart de ska gå. De kommer till kärr och möter på dead ends, säger David Lindegren.

Samtalen med kommunen hoppas de ska kunna leda vidare till nya lösningar.
– Det är positivt att kommunen med sitt Leaderprojekt vill satsa på vandringsleder och vi markägare ställer oss positiva till att ha vandrare på våra marker. Det vill vi gärna att fler markägare på Bjäre också är så vi kan visa upp vår fina natur, förklarar David.

Intresseförening vill dock inte se att banvallen genom dalen asfalteras. De oroar sig för att stora grupper av tempocyklister kommer i hisnande hastigheter där gående, vanliga cyklister, barnvagnar och hästar ska samsas i ett lugnt tempo.
– Just för att det är ett så vackert natur- och kulturlandskap passar det inte med asfalt genom dalen. Frågan är hur många som kommer att utnyttja banvallen och till vilket ändamål, säger Monica Lindström.

Grusväg kräver större underhåll än asfalt.
– Vi kan tänka oss att med ett drifts- och underhållsavtal hjälpa till att drifta banvallen genom dalen om det blir grus istället för asfalt, förklarar David Lindegren.

Beslutet om hur etapp ett av banvallens utformning från Lyavägen till Grevie ska bli är redan taget.
– De förutsättningar vi fått beslutat till oss är att det ska vara 3 meter asfalt och 1,5 meter grus på den nya gång- och cykelvägen som vi planerar att börja bygga under våren, säger Ingemar Lundström som är Projekt- och utvecklingsingenjör på Båstads kommun.

I korsningen vid Nötte Backar kommer hastighetsbegränsande åtgärder göras. Antingen med fållor eller en 90 graders kurva innan övergång.
– Det kommer göras hastighetsbegränsande fållor eller annat där det skulle uppstå problem eller där försiktighet måste tas. Löpande kommer sedan utfallet av användningen göras och det finns alla möjligheter att göra åtgärder efter färdigställandet, berättar Ingemar.

Nu har Sinarpsdalens intresseförenings skrivelse till kommunen angående asfalteringen kommit in i politiken på nytt. Christer de la Motte (M) sitter med i kommunstyrelsen och är en gammal cykelentusiast.
– Som gammal tempocyklist kan jag säga att en tre meter bred asfalterad gång- och cykelväg inte intresserar de som vill cykla fort. Att på en så smal väg samsas med gående och långsamma cyklister fungerar inte när man vill cykla i klunga och ha hög fart. På den punkten oroar sig nog föreningen i onödan. Men visst är det intressant att ta grusvägsvarianten i beaktning om de avsatta pengarna då kan leda till fler insatser utmed banvallen. Ärendet väcks igen och vi får se hur det politiska tongångarna går, säger Christer de la Motte.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson