Filippa Swanstein har ett brinnande engagemang för sitt jobb. Hon är Båstads kommuns integrationschef sedan augusti 2016 då den nya integrationsavdelningen bildades. Satsningen är hittills mycket lyckad och Båstads kommuns förändrade arbetssätt väcker nyfiken uppmärksamhet hos andra kommuner.

Filippa vill gärna förtydliga vad vi pratar om när vi pratar integration, asylsökande och nyanlända. Asylsökande ”hanteras av” migrationsverket. De asylsökande som finns i Båstad har Båstads kommun således inte det huvudsakliga ansvaret för, förutom asylsökande barn som enligt svensk lag har rätt till skola och då blir kommunens ansvar. Kommunen har ansvar för nyanlända vuxna och familjer samt asylsökande ensamkommande barn och nyanlända ensamkommande barn med uppehållstillstånd som blivit anvisade till Båstad. Det är för dessa som integrationsavdelningen jobbar för att få dem att komma in i, och kunna bidra till, samhället istället för att få bidrag och därigenom vara en belastning.

Under 2016 blev Båstad anvisad 43 nyanlända med uppehållstillstånd och kommunen tog emot samtliga av dem. Av dessa var 17 ensamkommande barn. 35 var syrier, fem från Azerbajdzjan och tre från Eritrea. Fem av dem har nu flyttat från kommunen. Under 2017 ska Båstads kommun ta emot 30 nyanlända personer. Utöver den grupp som anvisas till kommunen flyttar det också in personer på egen hand, de som kallas EBO (eget boende). Under 2016 flyttade drygt 50 nyanlända som EBO till kommunen.

I Båstad har det tagits fram en modell för hur integration ska hanteras och den heter MEDI vilket står för Mottagande, Etablering, Delaktighet och Inkludering. Inkluderingsdelen är utformad så att den är mätbar och går då att följa upp för att komma till uppsatta mål.
– Den största framgången hittills för den nya integrationsavdelningen är att vi på kort tid med organisations- och systemförändringar fått bra utfall på de som kom 2016. Vi har även fått bra fart på kontakten med viktiga aktörer i samhället, säger Filippa.
– Integration är inte det samma som ekonomiskt bistånd. För att integrera personer måste man göra rätt saker från början. Det får inte vara så att bidrag är norm utan det måste vara fokus på jobb, den enskilda individen och en tydlig kommunikation, från dag ett. Målet är att få personer delaktiga i samhället genom jobb och eget boende så att de kan göra sina egna aktiva val vidare i livet. Det är det som visar att integration har lyckats, fortsätter Filippa som är övertygad som sin modell.


Integrationschef Filippa Swanstein håller föredrag om hur Båstads kommun arbetar med integrationsfrågor.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror har vuxna nyanlända i etableringen i Båstad kommun en högre andel med eftergymnasial utbildning än Båstads övriga befolkning. Bland dessa finns det de med utbildning inom yrken som det råder personalbrist på i Sverige som inom vården, lärare och industrin. Många har också drivit egna företag i sina hemländer. Det gäller att ta tillvara på dessa resurser genom att ex kompletteringsutbilda för anpassning till svenska systemen och sedan få ut folk i arbete som kan leda till egen försörjning. Då vinner hela samhället på det och inte bara individen själv.
– Man lär sig svenska och det svenska samhället genom att vara en del av det inte genom att stå utanför. Integration handlar om vilket samhälle vi vill ha. Sverige har i många år varit ”duktig på” att ta emot människor som söker asyl, men inte lika ”duktig” på att tillvara ta den kompetens som dessa människor bär med sig – det måste vi ändra på, säger Filippa.

I Båstad ligger integrationsavdelningen under Bildning och Arbete. I många andra kommuner är det Socialtjänsten som hanterar nyanlända och då handlar det mest om försörjningsstöd.

Ett flertal andra kommuner så som Lomma, Åstorp med flera har varit på studiebesök i Båstad för att ta del av hur kommunen nu jobbar med integration på det framgångsrika nya sättet.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson