Köpmansgatan blir snart trafiksäkrare

4010

Nu ska det göras trafiksäkerhetshöjande åtgärder på delar av Köpmansgatan/Hallandsvägen, från Agardhsgatan i väster till Rivieravägen i öster. Åtgärderna ska även främja cykeltrafiken längs sträckan.

Det är Trafikverket som i samarbete med Båstads kommun tagit fram vilka åtgärder som nu ska göras. Dessa grundar sig delvis på en tidigare utredning som togs fram av Båstads Kommun och dåvarande Vägverket. Anpassningar har nu gjorts med hänsyn till ändrade regelverk som främjar cykeltrafik samt ökad trafik på vissa platser.

Sedan Hotel Riviera kom till så har trafiken ner dit på Rivieravägen ökat markant. Det har gjort att många bilar orsakar köer när de ska svänga vänster ner på Rivieravägen. Där blir nu ett vänstersvängfält så bilar kommer förbi. Övergångsstället vid korsningen kommer tas bort till förmån för ett nytt längre västerut.

Dubbelriktad GC-väg
Utmed stora delar av sträckan mellan Rivieravägen och Agardhsgatan kommer det att bli en upphöjd dubbelriktad gång- och cykelbana. För att få plats med en bredare GC-väg kommer bilvägen att smalas av.

Parkeringarna vid Hjorts gata mitt emot solariet kommer tas bort för ökad säkerhet och sikt vid utfart. Parkeringen utanför Knut Jöns kommer få större spärrfält för att underlätta sikt vid utfart från Korrödsvägen.

Stökig trafik till och från skolan
För att underlätta trafikflödet runt Strandängsskolan kommer Sjövägen och Nybovägen att bli enkelriktade.


Med enkelrikningarna blir det bättre flöde.

Rondell vid Fridhemsvägen
Den kanske största åtgärden kommer att bli i korsningen vid Fridhemsvägen där det ska byggas en cirkulationsplats. I samband med det kommer korttidsparkeringarna utanför Magasinet, Fricks och optikern tas bort. Nya parkeringsplatser görs i början av Fridhemsvägen.


Cirkulationsplatsen som skall byggas vid Fridhemsvägen.

Rondellen som ska bli navet för trafiken i Båstad tätort är till för att främja trafikflödet och minska på köande bilar vid stopp. Den ska även få bort trafik från den konstiga och farliga korsningen där Ängelholmsvägen möter Köpmansgatan. Tung trafik som vill svänga där blockerar lätt hela korsningen om de till slut lyckas ta sig ut när det är mycket bilar.

Ett antal busshållplatser längs Köpmansgatan kommer att flyttas till trafiksäkrare lägen.

Trafikverkets projekt
Det är i huvudsak trafikverkets projekt men kommunen har varit med och sagt sitt.
– Personligen tycker jag att det kommer bli en väsentlig förbättring. Framförallt att flytta cykeltrafiken till bara ena sidan av gatan, förklarar Hans Paganus, projektingenjör Båstads Kommun.

Undersökningar av trafiksituationen har gjorts på längre sträckor än det som nu ska byggas om.
– Trafikverket har valt att fokusera på denna delen nu. Visst finns det andra ställen som också behöver göras något åt men man måste börja någonstans, det går inte att göra allt på en gång. Men dessa förändringar ger effekter även utanför själva området där de görs, påpekar Hans Paganus.

Tidsplan
Enligt planerna ska arbetets påbörjas i november och vara klart senast sista maj 2019. Tanken är att arbetena ska börja vid Rivieravägen och sedan fortsätta inåt byn.

Total kostnad för projektet beräknas till 14 miljoner kronor. Båstads kommun har budgeterat att stå för 4 av dessa miljoner och Trafikverket står för resterande kostnader.

TEXT: PETER JAKOBSSON
GRAFIK: BÅSTADS KOMMUN