Politikerna i nordvästra Skåne har beslutat om en proaktiv avfallspolitik med en halvering av avfallsmängden som ledstjärna. NSR AB:s årsbokslut för 2019 visar att vi är på väg åt rätt håll – men för långsamt.

I Sverige lever vi som om vi hade 4,2 jordklot. Det är ohållbart och därför har NSR:s ägarkommuner satt upp gemensamma mål för att minska avfallet till slutet av 2020. Två viktiga delmål handlar om att förebygga avfall och öka återvinningen:

  • Den totala mängden hushållsavfall (exkl trädgårdsavfall) ska minska till 320 kilo per person och år.
  • Mängden restavfall ska minska till 100 kilo per person och år.

En summering av 2019 visar att NSR och invånarna i nordvästra Skåne är på god väg: Den totala mängden hushållsavfall har minskat med 15 kilo jämfört med året innan, till 380 kilo per person. Av detta har restavfallet minskat med 5 kilo, till 165 kilo per person.

Bästa sopan är den som inte uppstår
För att nå ända fram behöver vi klättra högre upp i avfallstrappan (EU-direktiv som styr hur avfallet tas omhand), via materialåtervinning till återanvändning och avfallsminimering.
– Vi är på väg upp för avfallstrappan, där den allra bästa sopan är den som aldrig uppstår, men tyvärr går det lite för långsamt, säger Kim Olsson, avgående vd för NSR AB och fortsätter:
– Vi ser till exempel att mer än hälften av innehållet i restavfallet fortfarande är sådant som skulle ha sorterats ut. Framförallt är det mat, tidningar och förpackningar som felaktigt hamnar i restavfallet och därmed eldas upp istället för att resurserna tas tillvara i kretsloppet.

I bokslutet konstateras att NSR har fortsatt informera invånarna om möjligheterna att källsortera. Den nya, miljöstyrda avfallstaxan – där abonnemang som gynnar källsorteringen är billigare – fick också många villaägare att byta till miljövänligare abonnemang med fyrfackskärl. Samtidigt tecknade allt fler fastighetsägare abonnemang för hämtning av småelektronik i flerfamiljshus.


Avfalsstrappan.

Minskat matsvinn på krogen
Under 2019 slängde varje nordvästskåning över 18 kilo ätbar mat.
– Matsvinn är en stor miljöbelastning och ett slöseri med resurser. Därför jobbar NSR särskilt för att öka medvetenheten om hur mycket mat som slängs i onödan och uppmuntra till ett förändrat beteende, förklarar Kim.

En av målgrupperna är restauranger i regionen. Under 2019 deltog ett 20-tal krögare i NSR:s projekt Kök som räddar käk, en satsning för att aktivt jobba med matsvinnet. Och arbetet gav resultat – i snitt lyckades deltagarna minska sitt matsvinn med 25 procent.

Nu intensifierar NSR arbetet för att i samarbete med invånare, kommuner och partners öka källsorteringen och minimera avfallet i nordvästra Skåne.
– Tillsammans kan vi öka takten för att nå de eftersträvade målen, säger Kim.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: NSR