Inom ramen för den anmälan som utbildningsnämnden gjorde till IVO i november 2019 och den information som framkommit på andra sätt finns anledning att misstänka att det finns handlingar mot barn och unga som inte överensstämmer med svensk lagstiftning.

Brottsbalken innehåller regler om tjänstefel vid myndighetsutövning. Utbildningsnämnden vill få klarhet om brister i myndighetsutövning mot enskild, i de aktuella fallen som IVO utrett, är av sådant slag att brottsbalkens regler äger giltighet.

Därför har utbildningsnämnden i Båstad beslutat att överlämna ärendet till polis och åklagare för att de rättsvårdenade myndigheterna ska göra en bedömning om det våld och den vanvård som barn och unga kan ha utsatts för ska föranleda vidare juridiska åtgärder.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON