Oppositionen avskedar kommundirektören Kristina Geiger

844

Kommundirektören Kristina Geiger hade/har Bjärepartiets fulla förtroende.

Det saknas konkreta anklagelsepunkter som underlag att säga upp henne. Vi uppfattar den politiska oppositionens anklagelser som politiskt motiverade för att undergräva det styrande Bjärepartiets förtroende inför kommande kommunalval.

Kristina Geiger kom till en kommun som präglades av oordning inom förvaltningen. Under den förra kommunchefen hade enstaka förvaltningschefer lämnats utan styrning, med kostnader som varit svåra att försvara i en kommun som behöver varje krona till kärnverksamheterna.

Hon fick därför klara direktiv av kommunalrådet Bo Wendt att styra upp förvaltningen. Detta krävde krafttag, vilket missbehagat ett antal underlydande chefer. Några slutade då de förlorade fotfästet, och andra visade öppet sin missbelåtenhet mot förändringarna.

Kristina Geiger har stora erfarenheter att som administratör arbete i politiskt styrda organisationer, där politiken styr och tjänstemännen verkställer därefter. (http://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/rollen-som-statsanstalld/).

Hon har med krafttag från de allra första dagarna behövt ta tag i en rad svåra frågor:
• Ett flertal upphandlingar har skett utan lagenlig konkurrensutsättning. En revisionsrapport visade att 10 av 12 upphandlingar var felaktiga.
• Flera riskabla EU projekt hade startats utan politisk förankring.
• Hon fick tidigt polisanmäla en tjänsteman som upphandlat från eget bolag och sålt kommunens fordon 2013 till vänner och bekanta.
• Konsultarvoden var höga och hon fick order att minska dessa och styra upp intern representation där det under senare år blivit en vana att bo på internat i den egna kommunen.
• Skenande kostnader i integrationsenheten. Denna enhet har inte minskat sin personal i tid, vilket orsakat kommunen stora onödiga kostnader med 16 anställda på 20 ungdomar.
• Händelser på integrationsavdelningen, där en tillförordnad chef trakasserats så att Kristina Geiger temporärt måste förflytta henne under sitt eget chefskap av arbetsmiljöskäl.
• Hon har som mellanhand fått driva de politiska kraven på budgetdisciplin till förvaltningen.

Allt detta har tydligen inneburit att hon missbehagat några tjänstemän, vilka nu oppositionen ställer sig bakom. Oppositionen begärde därför en arbetsmiljöenkät i januari. Utfallet av denna har den politiska oppositionen tagit som intäkt för att Kristina Geiger inte har tjänstemännens förtroende.

Enkätsvaren har inget värde som underlag till kritik mot Kristina Geiger, då det inte framgår vem som svarat vad. Av 144 utsända enkäter besvarades 97, utav vilka ett antal hade negativa synpunkter på henne. Rimligtvis är det bara ett fåtal direkt underordnade som kan ha synpunkter på sin chef. I övrigt måste det tolkas som sekundära synpunkter under påverkan av de fåtaliga direkt berörda, något som närmast liknar mobbing.

Med ledning av svaren på enkäten, och det som några anställda framfört muntligt till politiker i M, C, L och S, anser man sig nu sakna förtroende för Kristina Geiger. Vi finner att Thomas Andersson (L) är drivande i denna process då han har personkopplingar i förvaltningen som känt sig missnöjda. Det räcker inte att han i tidningsintervjuer svepande ordalag tycker synd om tjänstemännen och att det har uppkommit en tystnadskultur med rädda tjänstemän. Några konkreta klagomål har inte framförts.

Trots pressande frågor om Kristina Geigers eventuella tillkortakommande har några svar inte getts. De har getts möjlighet att ställa frågor efter hennes föredragningar, men man har suttit tysta som skamsna skolbarn. Förhoppningsvis skäms de nu för sitt tilltag.

Helt klart har omorganisationen i tjänstemannaförvaltningen varit besvärande för vissa, och det är anmärkningsvärt att våra kollegor ej ställer upp bakom den chef som kommunstyrelsen anställde i juni 2017. Fackföreningarna och hela chefsgruppen var då totalt eniga om att hon skulle anställas.

Det är speciellt anmärkningsvärt och signifikativt att det är den politiska oppositionen, och inte den politiska ledningen, som säger sig sakna förtroende.

Bjärepartiet, med kommunalrådet Bo Wendt som direkt arbetsgivare, vill därför deklarera att vi hade/har fullt förtroende för Kristina Geiger.

Håkan Mörnstad (Bp)
Kommunfullmäktiges ordförande