REPLIK – Ålderspuckelns behov är ett rikstäckande problem, men vi ligger i framkant.

1387
Detta är en replik på insändaren: Långsiktig vision vs populistisk kortsiktighet

Häpnar över Jiewertz skrivning där han menar att M till skillnad mot ledande politiker har visioner och planer för framtiden. Som exempel lyfter Jiewertz brister inom VoO som enligt honom och moderaterna ska vara orsakat av populism och kortsiktighet.

Jiewertz sitter med i VoO-nämnden som ledamot för M och borde känna till det arbete som pågår och den framförhållning och omvärldsbevakning som är i ständig rörelse för att klara kommande och nuvarande behov. Jiewertz borde därmed också känna till den höga kompetens som ledamöterna från de olika partierna besitter, bl.a. via sitt yrke samt flera mandatperioders arbete inom nämnden/utskottet.

Det som oroar mig är inte enbart att skrivningen innehåller falsarier om läget men även indirekta påhopp av nämndens övriga ledamöter samt det fina och hårda arbete som nämnd och förvaltningschefen med stab utför inom VoO. Förvaltningen, nämnden och ordföranden ligger hela tiden i framkant med vad som behöver göras och man röstar fram åtgärder och förslag som tas i kommunfullmäktige.

För väljarnas kännedom har VoO förvaltningen gjort en genomlysning och analys av framtiden som heter Lokalförsörjningsplan och som täcker behovet 2018-2025. Den gjordes på uppdrag av VoO nämnden och är tagen i kommunfullmäktige. I planen kan var och en läsa om hur det ser ut och går att finna via kommunens hemsida. I planen framgår att det är dags att börja planera för ett nytt boende på västra sidan, så processen är igång. Bygget av ett nytt vårdboende på västra Bjäre finns även upptaget i Bjärepartiets valprogram 2018.

Redan mandatperioden 2010 talades det oroligt både nationellt och lokalt om framtiden och den puckel av åldrande och ökade behov som skulle komma inom en tjugoårsperiod. Halva tiden har gått och det närmar sig. Vårdboendet Haga Park i Förslöv är färdigbyggt 2020 med 48 lägenheter. Behovet anses då vara täckt (inklusive behovet av demensvård) med möjlighet till utbyggnad vid förändring. Därtill förslag på utökat antal korttidsplatser och växelboende på Ängagården intill Haga Park. Skogslidens vårdboende har 8 korttidsplatser. Vid brist köper kommunen in platser i intilliggande kommuner, något som är vanligt förekommande i alla landets kommuner. Utöver korttidsboende på Skogsliden kan vårdtagaren istället få vård i hemmet av ett hemteam. Vad gäller växelboende finns inget utsett antal platser utan VoO arbetar med flexibla lösningar precis som med korttidsboende, då både korttidsplatser och växelboendets behov varierar över tid.

Jiewertz och M tittar inte i backspegeln. Verkligheten är den att det var efter åratal av moderatstyre som allt gick över styr inom VoO. Det var mandatperioden 2010 som VoO länge nog använts som budgetregulator och nu nådde sin kulm och helt tippade över med dåligt rykte som följd. Det ryktet släpar efter än idag och försvårar rekryteringar.

Som nämns ovan finns stor nationell oro över det som kommer. Det handlar då inte om brist på förslag och visioner, snarare om rekryteringar och ekonomi. Av dessa skäl är skötseln av kommunbudgeten en prioritet men ej att förglömma att nämnd och förvaltning denna mandatperiod lyckats vända det dåliga ryktet så att det nu är lättare att rekrytera, något som VoO ordföranden informerade om vid kommunfullmäktige i juni. Vidare, har en liten kommun med lågt skatteunderlag och med ca 30% åldrande inte samma ekonomiska förutsättningar som större kommuner. Det är lätt att peka på allt som behövs, men det finns även en ekonomisk verklighet att förhålla sig till och vad det har med populism att göra är för mig en outgrundlig gåta.

HELENA KRUSE
tidigare:
V.ordförande i beredningen för Välfärd och Kultur, (2011/2012), C
Ersättare och ledamot i VoO nämnden för Eddie Grankvist, Bp