REPLIK – Svar till Inga Sölve

949
Detta är en replik på insändaren: Två märkliga kommunala beslut i Båstad Kommun

Kommunen blev satt på hårda prov under den stora flyktingvågen och var tvungen att hitta snabba lösningar. Två boenden för ensamkommande, ett i Förslöv och ett i Båstad, öppnades.

Till dessa boenden och integrationsavdelningen leasades fyra minibussar. Dessa används av personalen för att besöka dem som flyttat till annat boende. Samt för att åka på sjukvårdsbesök, studiebesök och utflykter, alltså på samma sätt som vi andra använder våra bilar.

Efter beslut på regeringsnivå minskade antalet nyanlända samt infördes ett nytt ersättningssystem. Kommunstyrelsen gav då förvaltningen i uppdrag att ställa om verksamheten för att klara ekonomin. Personal varslades och boendet i Förslöv avvecklades. Personal har uppsägningstid och omställningen tar tid. Verksamheten anpassades till det antal anställda som regelverket föreskriver för hvb-hem. Det nya förstärkta stödboendet som är under uppbyggnad kommer att ha en betydligt lägre personalbemanning. Ungdomarna har blivit äldre och behöver mindre vuxenstöd.

Verksamheten har bedrivits på ett professionellt sätt med goda resultat och det går bra för de ensamkomna ungdomar som vår kommun har taget emot. De är i studier eller arbete. För att fortsätta med ett lyckat integrationsarbete när etableringsersättningen från staten tar slut och undvika behov av försörjningsstöd när kommunen tar över det ekonomiska ansvaret har en integrationsplan tagits fram med ett klart fokus att få de nyanlända i studier eller arbete. (men även andra som står lite längre ifrån arbetsmarknaden, ingår i denna plan)

Både kommunen och näringslivet har ett stort rekryteringsbehov. 13-punktsprogrammet togs fram. Överskottet från de statliga ersättningarna skulle användas till det de är avsedda för. Projekten är framtagna med erfarenheter från andra kommuner och forskningsresultat för att lyckats med integrationen och göra den enskilde anställningsbar. Pengarna räcker till 3 års insatser.

Några exempel är.
• Förstärka Svenska för invandrare = SFI. Språket är avgörande om individen skall vara anställningsbar.
• Två brobyggare skall anställas som fångar upp ungdomar i riskzonen. Att på ett tidigs skede fånga upp ungdomar så de inte hoppar av skolan eller radikaliseras.
• Fler lärlingsprogram.
• Utöka samarbetet mellan arbetsförmedlingen, kommunen och Båstad Turism och Näringsliv. För att skräddarsy lokala lösningar som yrkesprogram eller kurser inom bristyrken.
• Samt matchning av individer utifrån näringslivets behov
• Insatser för att minska våld i nära relation. Här kan mänskligt lidande men också dyra placeringar förebyggas.
• Lokalt förstärkt samhällsorientering. Demokrati, svensk historia, myndigheter, jämställdhet mm. Med mer kunskap om hur svenska samhället är uppbyggt blir det lättare att göra rätt och integreras.

Kommunstyrelsen har uppföljning av SFI-undervisningen och vuxenutbildningen. Resultat och närvaro följs upp. Välfärdsmiljarderna är andra statliga pengar som kommunen fritt kan använda till insatser som behöver stärkas upp, tex skolan som du föreslog.


INGELA STEFANSSON
Socialdemokreterna