När missförhållanden uppdagades inom Båstads kommuns verksamhet Individ och familj i höstas startades en granskning av det som skett. Granskningsrapporten är nu klar och presenterades den 18 mars.

Granskningen beställdes av kommunrevisionen i höstas och det är företaget EY som gjort granskningen och skrivet rapporten. Det formella uppdraget var att granska om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten Individ och familj samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom verksamheten. Granskningen avser verksamhetsåret 2019.
– Rapporten bekräftar bilden av hur den aktuella verksamheten har fungerat. Det som är positivt i sammanhanget är att vi redan har kommit igång med flera av de åtgärder som granskningen föreslår, säger kommundirektör Erik Lidberg.

Under tiden granskningen pågått har kommunen jobbat med förbättringsåtgärder inom Individ och familj. Några av sakerna som genomförts eller som pågår är:
• Ny tillförordnad chef för Individ och familj har utsetts.
• Individ och familj har organisatoriskt flyttats från verksamhetsområdet Bildning och arbete till verksamhetsområdet Vård och omsorg för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten.
• Den politiska styrningen av frågor som rör individ- och familjeomsorgen har utretts och det finns ett förslag både för en kortsiktig och en långsiktig lösning.
• En handlingsplan för verksamhetsstärkande åtgärder har tagits fram. Arbete med att genomföra handlingsplanen pågår. Handlingsplanen rymmer en mängd åtgärder som ska förbättra bland annat handläggningen av ärenden, arbetsmiljön, arbetet med riktlinjer och rutiner, uppföljning och ekonomi.
•  Beslut om att stärka verksamheten ekonomiskt med 4,7 miljoner kronor (fördelat på tre år) har fattats av kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 25 mars.

– Som rapporten visar har vi en tuff period både bakom och framför oss inom Individ och familj. Det finns mängder av utmaningar vilket tydligt framgår av revisionsrapporten. Rapporten blir nu underlag i det påbörjade arbetet med en handlingsplan men jag känner mig trygg i att vi tillsammans ska klara av att vända detta och att vi ska lyckas skapa en välfungerande socialtjänst, säger Lena Täringskog som är tillförordnad chef för Individ och familj.

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Olsson Swanstein (M), kommenterar rapporten:
– I allt väsentligt bekräftar rapporten redan kända sakförhållanden. Rapporten överensstämmer också i det stora hela med den anmälan som utbildningsnämnden gjorde till IVO i början av november 2019 om brister i verksamhet och i enskilda ärenden. De bedömningar och förslag till åtgärder som framgår av rapporten är rimliga, säger han.

Utbildningsnämndens ordförande, Thomas Nerd (S), lämnar följande kommentar:
– Detta är inga nyheter, vi känner igen allt som skrivs i rapporten. Den är i stort korrekt. Sen är det en besvikelse att inte ansvarsfrågan behandlas alls. Det hade vi blivit lovade av Erik Lidberg. Jag tror folk ville veta vilka som har ansvaret i det hela men det svarar inte rapporten på, säger han.

Ur granskningen går att läsa att: ”syftet är att bedöma om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten individ och familj samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom verksamheten. Det är vår sammanfattande bedömning att utbildningsnämnden uppvisar stora brister i styrning och uppföljning av verksamheten individ och familj i Båstads kommun. Nämnden saknar ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med gällande föreskrifter och har inte säkerställt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom individ- och familjeomsorgen som följer lagstiftningen. Det bedöms särskilt allvarligt då verksamheten har att hantera barn och unga i särskilt utsatta livssituationer.”
– Jag har under hela tiden tagit på mig min del av ansvaret. Vi har i nämnden gjort vad vi kunnat. Att sedan ha en förvaltning som ljuger och för med osanning gör så att inte kan politiken klara sitt uppdrag. Förra utbildningsnämnden kan vittna om samma sak, säger Nerd.

Nu kommer socialtjänsten att flyttas från utbildningsnämnden till en ny socialnämnd under kommunstyrelsen där ett nytt socialutskott bildas med tre ledamöter och lika många ersättare.
– Jag tycker det är en bra lösning. Det finns inte så många alternativ. Nu är det många nya på tjänstemannasidan så kanske är det bra om politikerna byts också. Nya människor med nya ögon på det hela, säger Thomas Nerd.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON