Riktlinjer för exploateringsavtal

1571

Liberalerna i Båstad vill skapa tydlighet och öppenhet när det gäller markanvisningar och exploateringsavtal. I en motion vill de att riktlinjer skall tas fram.

Båstads kommun saknar idag antagna riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningar.
– Detta skapar osäkerhet hos exploatörer om vad som gäller och det är olyckligt eftersom vi behöver duktiga entreprenörer som vill hjälpa till att utveckla vår kommun genom olika typer av byggnation, berättar Thomas Andersson (L)

Liberalerna tycker att det är angeläget att riktlinjer tas fram som klargör kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelse av kommunalägda markområden, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för just markanvisning samt principer för prissättning.
– Syftet med riktlinjer är bland annat att skapa tydlig och lättillgänglig information om exploateringsprocessen i Båstads kommun. Syftet är också att ge en exploatör möjlighet att i god tid sätta sig in i vilka förutsättningar och förväntningar man kan komma att möta i samband med förhandlingar med kommunen, både i ett inledande skede och under hela exploateringsprocessen, förklarar Thomas Andersson (L).

TEXT: PETER JAKOBSSON