S, M, L och C skadar Båstads kommun

906

Den i Båstads kommun nya alliansen, S, M, L och C, även kallad oppositionen, har avsatt kommunchefen; men någon anledning till varför vägrar de att ange. Det enda partierna hänvisar till är en arbetsmiljöenkät och en uppfattning om dålig arbetsmiljö i kommunhuset.

Enkäten visade uppenbarligen på problem, men resultaten borde ha använts som grund för förbättringsarbete, och inte som grund för ett direkt avsked. Tänk vilken kultur av oro och rädsla som skulle växa fram om standard vore att använda sig av liknande enkäter på det sätt som oppositionen i Båstad gjort; och tänk vilken makt personer bakom de anonyma svaren får.

Vissa av de citerade svar som publicerats från enkäten, är i min mening av förlöjligande karaktär i sin kritik av kommunchefen. Personerna bakom dessa svar verkar vilja henne illa. Detta får mig att fundera över vad som verkligen skett bakom kulisserna. I olika tidningar har det förts fram påståenden om att ett missnöje byggts upp hos och av vissa chefer – chefer som i den nya organisationen inte kunnat köra på i invanda mönster, och som inte vill foga sig. För en utomstående är det omöjligt att veta om dessa påståenden verkligen stämmer. Men med det lilla vi fått veta verkar denna bild av situationen vara lika trolig som den officiellt presenterade.

I och med att orsaken till den dåliga arbetsmiljön i kommunen inte verkar ordentligt utredd, är det stor risk att oppositionens beslut att avsätta kommunchefen faktiskt leder till fortsatt dålig arbetsmiljö. Ledarskapet är nu osäkert, förändringsarbete stannar av, maktbalansen mellan politiker och tjänstemän förblir otydlig, tystnadskultur och oro riskerar att bestå, med mera …

Beslutet att avsätta kommunchefen kan dessutom utifrån vad som framkommit officiellt ifrågasättas ur en legal synvinkel. De sakliga skäl som krävs som grund för uppsägning, enligt Lagen om Anställningsskydd (LAS), har inte presenterats.

Sedan har vi den rent ekonomiska delen: Ni i S, M, L, och C har nu på ett bräde orsakat oss skattebetalare en merkostnad på 1,4 miljoner, plus ytterligare dolda kostnader. Det är svårt att bortse från att ert beslut kan ha varit rent politiskt för att skada Bjärepartiet; i alla fall är det den samlade bilden som framträder utifrån er hantering av ärendet och utifrån era insändare. I sådant fall är beslutet än mer förkastligt; ni väljer att skada kommunen och kommuninvånarna får betala, allt för ert politiska käbbels skull. Rimligen borde ni, på grund av ert förhastade beslut, betala kommunens merkostnader från era partikassor.

Tyvärr har den senaste tidens händelser angående arbetsmiljön i kommunen och avsättningen av kommunchefen medfört att mitt förtroendet för S, M, L och C i Båstads kommun är förlorat.

MARTIN ALBINSSON
Förslöv