Nu har partierna i Samverkan för Bjäre (SfB) presenterat sin gemensamma budget för 2019, samt plan för 2020-2022, som de med egen majoritet kan besluta om på kommunfullmäktige. Höga löpande driftskostnader och behoven av investeringar gör budgeten till en stor utmaning.

– Det har varit ett tufft och effektivt arbete med att ta fram vårt budgetalternativ. Vår vision för kommunen måste bli tydlig och vi ska leva som vi lär. Vi måste från politiken visa vad vi menar med visionen ”Ett bättre sätt att leva”. Budgeten är både detaljsiffror och visar en inriktning på vad vi vill åstadkomma, förklarar Johan Olsson Swanstein (M).

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som ingår i samverkan förklarar i sin gemensamma budget att Båstads kommuns ekonomi är i ett mycket utsatt läge. Behoven av investeringar är stora och de löpande driftskostnaderna är för stora för de skatteintäkter som finns idag. Detta innebär att önskemålen på resurser för den löpande driften överstiger vida de intäkter som idag finns till förfogande. Utifrån resursönskemål och brister i ekonomistyrning från föregående mandatperiod borde en skattehöjning övervägas. För att undvika en skattehöjning krävs prioriteringar och effektiviseringar av den kommunala verksamheten under hela mandatperioden. Om obalanserna trots detta består och kärnvärden därmed hotas, kan en skattehöjning inte uteslutas under de närmaste åren.

Barn, ungdomar och skola
I budgeten har SfB avsatt resurser för att fullfölja ombyggnationen av Förslövs skola F-6 och att bygga en helt ny F-6 skola i Västra Karup som enligt planerna kommer att stå klar sommaren 2021. Inga pengar finns avsatt för ny skola i Grevie vilket då inte kommer byggas.
Med i planen under 2021-2023 finns över 200 miljoner avsatt för en ny F-6 skola i Hemmeslöv.

Förvaltningen får i uppgift att se över hur Strandängsskolans högstadium ska klara den ökade elevtillströmningen för de kommande tio åren.

Någon förändring av skolpengsystemet görs inte nu men det kommer att ses över under 2019.

Fler barn med behov av förskoleplatser gör att Klockarebyn i Västra Karup skall byggas ut till fyra avdelningar. Fiskebyns förskola i Torekov ska även byggas till. Ett mål är att komma bort från alla moduler som nu finns.

SfB vill inrätta ett ungdomsråd där de unga ska kunna göra sin röst hörd i samhällsdebatten.


Blå kolumn är budget 2019. Kommande åren till höger.

Tillväxt och företagande
För att långsiktigt klara välfärden vill SfB förbättra förutsättningarna för företagare och entreprenörer i kommunen. Detta bland annat genom tätare samverkan med Båstad Turism och Näringsliv.
– Vi har inte samarbetat med Båstad Turism och Näringsliv i den utsträckningen som vi tror behövs, förklarar Gitte Dahlin (L). Ett gott samarbete med näringslivet ger förutsättningarna för en levande bygd som kan attrahera nya kommuninvånare. Det ger även tillgång på skattemedel.

SfB vill även satsa på att få fram mer verksamhetsmark och satsa på en smidig myndighetsutövning.

Öppenhet och rättvisa
Gruppen vill att Bjäre ska stå för en välkomnande attityd genom att öppenhet, tillit, inkludering och socialt kapital främjas genom en variation av aktiviteter, mötesplatser, föreningar och nätverk.

Samhällsbyggnad ges mer resurser för att arbeta med detaljplaner av övergripande allmän karaktär.

I budgeten finns fortsatt medel till att buss 523 fortlever och dessutom satsas 1 mkr på bredbandsutbyggnad.

Vård och omsorg
Kvalitetsarbetet i vård och omsorg ska stärkas och utvecklas. Under mandatperioden ser gruppen ett behov av ett nytt Vård- och omsorgsboende på västra Bjäre. Under 2020 skall utbyggnadsplan fastställas.

Bjärehemmet skall avvecklas och mer resurser ges för att möta upp ökade LSS-ärenden.

Trygghet
Kommunen upplevs som ganska trygg men gruppen vill ändå öka samverkan med polis, grannar, företagare och regionen. De tillför resurser till räddningstjänsten och skall även anställa en säkerhetssamordnare.
– Vi kommer ha en dialog med stadsmakten om ökad polisiär närvaro vilket inte är en fråga vi löser lokalt men som är viktig. Vi vill jobba för ökad trygghet inom alla verksamheter som kommunen ansvarar för, säger Johan Olsson Swanstein (M).

Miljö och kultur
De vill ta fram en klimatanpassningsplan för att kunna prioritera vilka insatser som skall göras för att bland annat förebygga stranderosion. VA-nätet kommer byggas ut och investeringar i befintlig VA-struktur kommer öka.

Under mandatperioden ska miljöarbetet stärkas genom att en befattning som kommunekolog skall inrättas.
– Vi har inte råd med detta under första året men under mandatperioden ska det bli av, säger Gitte Dahlin (L).

Fastigheterna
Under 2019 kommer kommunen tillsammans med Båstadhem att definiera och skapa en ny organisation för att ändamålsenligt och effektivt förvalta och sköta fastigheterna. Den kommunala förvaltningen tar över administration och ledning av kommunens verksamhetsfastigheter.
– Fastighetsservicen kommer ligga kvar under Båstadhem, förklarar Ingela Stefansson (S).

Styrning av kommunförvaltningen
SfB menar att det är av stor vikt att politiken och personalen arbetar för samma mål och att alla är medvetna om vilka utmaningar som finns framöver.
– Kvalitet och effektivitet är honnörsbegrepp. Vi avsätter medel för att utveckla styrningen och uppföljningen av våra verksamheter, förklarar Johan Olsson Swanstein (M).

De menar även att den tidigare förvaltningsledningen med styrande partiets stöd har anställt flera årsarbetare på kommunledningskontoret, utan att ha resurser till detta. Detta underskott hanteras i budget 2019.
– Kommunledningskontoret måste anpassa sin kostym efter den budget som finns, säger Ingela Stefansson (S).

Ekonomi och resultat
SfBs budget för 2019 bygger på oförändrad skatt och visar på ett positivt resultat på 16 mkr vilket motsvarar det finansiella målet som kommunfullmäktige har satt upp.
Behovet av investeringar ibland annat förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden kommer vara omfattande framöver. Dessa kommer inte kunna finansieras med egna medel utan upplåning kommer behöva göras.

Besparingar
Avgiftsfinansierad verksamhet, till exempel serveringstillstånd för alkohol, ska vara självfinansierade så höjningar av avgifter kommer ske. Planerad höjning av politikers arvoden kommer att dras ner på. P-avgifterna kommer att höjas under våren 2019. Fria resor i kollektivtrafiken för kommuninvånare 75+ kommer inte att genomföras under 2019.

Inom skolans område kommer verkställandet av minskade barngrupper i förskolan att skjutas på framtiden och det ges uppdrag om effektiviseringar inom grundskola och gymnasium.
– Vi kommer jobba med målstyrning så inte verksamheter kan dra över budget utan att vara medvetna om det, säger Gitte Dahlin (L).

Ny regering kan ge nya förutsättningar
– Nu vet vi ännu inte hur den kommande regeringen i Sverige kommer se ut och vilka eventuella pengar som kan komma från dem. Skulle en ny regering ge oss nya förutsättningar kommer vi eventuellt att revidera budgeten men nu är den gjord utefter de spelregler som gäller, säger Johan Olsson Swanstein (M).

Ett välkomnande Bjäre
– Med denna budget vill vi verka för ett välkomnande Bjäre som står upp för visionen ”Ett bättre sätt att leva” och som har en budget i balans och visar en stabil kommun i utveckling. Vi tror på detta men det kommer att bli tufft, avslutar Johan Olsson Swanstein (M).

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON