Båstads framtida styre består av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna som nu går under den gemensamma flaggen: ”Samverkan för Bjäre”. Tillsammans har de 21 av 41 platser i kommunfullmäktige och därmed majoritet.

– Vi är unisont glada att kunna presentera ett stabilt och långsiktigt styre för denna kommunen den kommande mandatperioden. Vår kvartett är överens om hur vi ser på problembilden för att få rätt frågor i fokus, leverera på sakfrågorna och kunna vara en effektiv ledning för kommunen, berättade Johan Olsson Swanstein som är gruppledare för Moderaterna och gruppens val till kommunstyrelsens ordförande.

Moderaterna gjorde tydligt i valrörelsen att fokus låg på att få till ett nytt styre för kommunen.
– Vi lyfte unisont i valrörelsen att långsiktighet och stabilitet samt ett nytt styre för kommunen låg i vårt fokus. Vi vet vad vi är överens om och även vad vi inte är överens om. Vi har en plan för hur vi ska jobba tillsammans för att lösa de frågorna, fortsätter Johan. En stor utmaning för oss är budgetläget vilket är en del av vårt arbete att skapa en budget i balans men som också tittar framåt för att vår kommun ska vara den bästa att bo, leva och arbeta i.

Socialdemokraterna har tidigare haft samarbeten med andra partier och denna gången ingår de allians med de borgerliga partierna.
– Under denna mandatperioden har vi samarbetat väldigt bra. I tre budgetar har vi sett till att sätta av pengar till vården och utbildning. Vi har även haft samma syn på hur vi ska ta hand om de nyanlända med stort fokus på att få dem i studier och arbete. Vi står för öppenhet, företagande, tillväxt och tycker det är viktigt med miljöfrågor, berättar Ingela Stefansson (S) som gruppen vill se som förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Stämningen under det politiska arbetet betonas.
– Vi har väldigt roligt ihopa vilket är en viktig ingrediens för bra samarbete, berättade Ingela med entusiasm. Vi är fyra olika partier med fyra olika inriktningar men känner ändå att vi har en gemensam värdegrund och det är jätteviktigt. Vi tycker också att långsiktighet och mod är viktigt. Man måste ta de tuffa frågorna och ta ansvar. Jag tror det uppskattas av kommuninnevånarna.

Alla partier i gruppen gick framåt i valet vilket krävdes för att skapa denna grupp med majoritet.
– Att vi nu går i mål med detta beror på ett idogt arbete. När vi hamnade i opposition och såg hur det utvecklades blev det tydligt hur vi skulle jobba tillsammans för att Båstad skulle få ett nytt styre. Att bygga upp förtroende är ingen quickfix, vi har haft samtal under en tid, först lite försiktigt men med tiden hittade vi gemensamma frågor som är viktiga. En tydlig fråga har varit kring balanspengarna från flyktingverksamheten och där enades vi, berättar Thomas Andersson (L).


Samverkan för Bjäre representerade av Thomas Andersson (L), Ingela Stefansson (S), Johan Olsson Swanstein (M) och Krister Lilja (KD)

Att inte Centerpartiet ingår i denna konstellation beror till stor del på synen på skolstruktur där denna grupp är enade.
– Inom skola och vård och omsorg står vi varandra nära. Det gäller även personalfrågor där vi är enade. Det är viktigt med tillit och förtroende för att det är medarbetarna som ska göra jobbet, förklarar Thomas.

I våras var denna gruppen ansvarig för att kommunchefen lämnade sitt uppdrag. Där hade de med sig C.
– Vi satte ner foten och det var ett svårt beslut, men vi hade en linje och var genuint övertygade om att vi agerade för kommunens bästa. Vi tog också hänsyn till att vi som arbetsgivare inte skulle offentligt tala om våra anställda. Det var en svår balansgång eftersom att som politiker vill man alltid försvara sitt handlande men vi bestämde att vårt handlande mot personalen, och då även mot kommundirektören, skulle hanteras 100 procent korrekt. Detta tog vi gemensamt ansvar för, berättar Thomas Andersson (L)

KD hade på valnatten inte fått de röster som krävdes för att få ett mandat men i sluträkningen fick de några röster till och en stol gick till dem.
– Vi som parti har varit borta från representation i kommunfullmäktige under en mandatperiod och vi kom in i valarbetet lite sent. Vi hade fått lite inbjudningar till samarbete från andra partier redan innan valet men efter valet realiserades samtalen. Det är mycket av det som vi står för som de andra också står för. Vi har bara ett mandat men vi har det viktiga 21:a mandatet som gör att vi har en stabil majoritet, säger Krister Lilja som är gruppledare för KD och Bjärebo sedan elva år tillbaka.
– Vi är glada över att KD ville samarbeta med oss. Det underlättar för oss att föra en stabil styrning, kommenterar Johan Olsson Swanstein.

Det är nu arbetet börjar
– Vi har en resa framför oss där vi kommer behöva ta ett stort ansvar och kommer behöva använda de resurser vi har på bästa möjliga och effektivaste sätt. En fråga vi varit tydliga med är att vi vill se ett kvalitetsfokus i våra kommunala verksamheter. Vi har och behöver jobba med ett kvalitets- och ledningssystem i kommunen för att säkerställa att vi faktiskt lyckas hela vägen när vi har de budgetutmaningar vi har. Det är det finansiella målet som är riktmärket framöver. Vi måste skapa en budget i balans, för utan det kan vi inte göra de framtida satsningar som vi önskar, förklarar Johan.

Kommer ni lägga en gemensam budget?
– Ja, vi kommer under namnet Samverkan för Bjäre lägga en gemensam detaljbudget, säger Johan.
– Vår ambition är att tillsammans med förvaltningen lägga en budget i november så vi från dag ett kan regera med vår budget, tillägger Thomas.
– Vad gäller skolan så är vi fyra partier överens om att vi inte kan ha bland de högsta kostnaderna för skollokaler i hela Sverige. Vi vill satsa på barnens lärande, förklarar Ingela.
– Och vi vill ha ett nytt skolpengsystem där våra resurser träffar rätt ute i verksamheten, klargör Johan bestämt.

Ni kom inte överens med Centern men har ni diskuterat med MP?
– Ja, de var med initialt i de samtal vi förde. Vårt mål var att skapa ett effektivt stabilt styre. Under mandatperioden kommer vi i många frågor föra dialog med flera för att få en bred överenskommelse, svarar Johan.
– Miljöpartiet har gjort en omstart med nya personer och var glada att de fick behålla sina två mandat. De behövde lite mer tid för att internt förankra sin framtida roll vilket vi har förståelse för, förklarar Thomas.

Gruppen säger nu att de kommer stå enade i frågor framöver. En fråga som tidigare skiljt dem åt är placeringen av återvinningscentralen.

S har länge förespråkat Svenstad. Släpper ni det nu?
– Ja, det gör vi. Det är taget ett kommunfullmäktigebeslut om placeringen som nu ska prövas av bland annat Länsstyrelsen och Trafikverket. Blir det inte på den platsen står vi bakom att den ska vara där tjänstemännen föreslår. Sen har NSR sagt att vi får betala över 4 miljoner extra om året om vi skulle vara kvar i Svenstad. För mig som Socialdemokrat ser jag hellre att de pengarna kan läggas på fler sjuksköterskor. Man måste ha modet att prioritera och omvärdera, förklarar Ingela.

Först handlar det dessutom om att hitta en provisorisk ÅVC då Svenstad kommer stänga innan någon ny kan vara på plats.
– Det är ett jättestort problem att denna fråga puttas fram under fyra år utan beslut, säger Ingela.
– Denna fråga är beviset för att kommuninvånarna kommer i kläm när inte politiken driver framåt. Man måste vara proaktiva och möta framtiden på ett offensivt sätt, förklarade Thomas Andersson (L).

Många nya poster i de styrande nämnderna skall nu utses och för detta har ett extra kommunfullmäktige satts in den 7 november.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON