Sannolikt strävar ni efter att dra röster från SD

462

Undertecknad är inte politiker men en samhällsengagerad medborgare och har varit verksam inom den så kallade välfärdssektorn hela yrkeslivet inom både offentlig som privat och ideell verksamhet.

Merparten av tiden har jag haft olika chefsuppdrag och ägnat mycket tid åt att budgetera och verkställa fattade beslut från nämnder och styrelser. Maken till grumlig analys har jag sällan sett såsom den redovisas i er insändare söndagen den 3 december.

Ni reagerar på den framtida skuldsättningen som ”kapat 6,3 miljoner på Bjärepartiets budget samtidigt som man ökade intäktssidan med 5,3 miljoner”. Jag tänker inte analysera siffrorna då man från Båstads kommuns hemsida ännu inte kan hämta bakgrunden till dessa siffror för 2018. Min argumentation utgår därför från budget 2017 och prognoser för de närmaste åren.

Insändaren består av åtta mindre kapitel. Tre av dessa rör frågor kring invandring till kommunen och omfattar nästan halva utrymmet i insändaren. Ert resonemang andas att kommunen måste spara för att kunna hantera framtida kostnader som invandringen, enligt er uppfattning medför.

Det är svårt att se ert resonemang som annat än medveten populism för att stärka de främlingsfientliga stämningar som idag finns i Sverige och Båstad. Sannolikt strävar ni efter att dra röster från SD. Utifrån er insändare påstår ni att:
• flertalet nyanlända kommer att stanna i Båstad utan att kunna försörja sig. Trenden hittills har ju snarare varit att nyanlända hellre bosätter sig kring storstäderna när så är möjligt. Vidare har många av de nyanlända en utbildningsbakgrund som skulle vara mycket värdefull för det svenska samhället-bara de fick tillåtelse att arbeta.

• det uppstår kostnader för lärare, vakter, tolkar mm pga. av invandringen. I många kommuner har det varit positivt med fler barn, framförallt i mindre kommuner och byar där fler barn inneburit möjlighet för byskolor att överleva.

• man kan se ett flertal kvinnofridsärenden och att man därför måste skaffa fler bostäder. Hur många sådana man skaffat i Båstad framkommer inte.

• anhöriginvandring kommer att innebära behov av att skaffa bostäder till dessa familjer. I dagsläget vet väl ingen hur omfattningen av detta kommer bli.

När jag läste Båstad kommuns budget för 2017 och prognosen för de närmaste åren hittade jag inget om att de nyanlända skulle innebära höga kostnader för framtiden. Däremot hittade jag tydliga skrivningar om att utbyggnadsplanerna för vårdboenden i kommunen ger väsentliga kostnadsökningar tillsammans med ökade löne- och pensionskostnader.

Jag vet att det inte alltid är lätt att bedriva en verksamhet med en budget som motsvarar alla de förväntningar som finns hos kommuninnevånarna. Vad jag inte förstår är att politiker lånar sig till så enkla förklaringsmodeller som Bjärepartiet gör. Som Båstad politiker finns det många andra siffror (tagit från Svenskt Näringsliv-Ekonomifakta) man kan analysera och fundera över hur de påverkar en budget såsom att
• Medelåldern i kommunen är 47,4 år mot 41,2 år för riket. Den högre medelåldern visar att vi har en mycket stor andel pensionärer och Båstad borde välkomna yngre invånare, även nyanlända.

• Befolkningsökningen är 2.4 % per år mot 3.6 % för riket. En högre grad av inflyttning är positivt, även av nyanlända på sikt.

• Andel högutbildade är 22 % mot 26.6 % för riket. Många av de nyanlända är högutbildade.

• Båstad kommuns genomsnitts kostnad per invånare 2016 ligger på 48 071 kronor. För riket är summan 50 232 kronor. Med andra ord har vi en beskattning och förbrukning per invånare som är lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner.

Slutligen. Är man bekymrad för Båstads ekonomi finns det ju andra frågor man kan engagera sig i. Ex. att man är en kommun med en stor andel sommarboenden med höga krav på samhällsservice som ex hemtjänst och där den enskilde skattar i sin hemkommun. En förändring av skattesystemet där det finns en koppling även till sommarboende skulle radikalt kunna förändra kommunens ekonomi mycket mer än vad några nyanländas behov medför.

Kjell Jonsson
Samhällsengagerad medborgare