Skolorganisationen i Båstad kommun

4429

Skolorganisationen i Båstad kommun har enligt vår mening dryftats under en alldeles för lång tid. Det har vänts och vridits, stötts och blötts och olika argument för och emot en ny skola i Grevie har framförts och förkastats. Pajkastningen mellan olika politiska inriktningar har varit påtaglig och mitt i allt detta sitter vi pedagoger som är bland de mest kompetenta att uttala sig om gällande fråga. Problemet är bara att ingen visat intresse för våra kunskaper inom området och vår verkliga inblick i vilka problem vi kommer att ställas inför vid en nybyggnation av en skola i Grevie. Inte heller verkar föräldrar till barn på Västra Karups skola vara en intressant grupp för våra politiker att lyssna på. Vi, pedagoger på Västra Karups skola, känner oss därför nu tvingade att göra vår röst hörd.

Lärarbristen i Sverige är enorm och kommer de närmaste åren att förvärras. Vi ser redan i dagsläget att vi i Båstad kommun har stora svårigheter att rekrytera ny pedagogisk personal samt behålla den personal som ofta funnits i organisationen under många år. Med andra ord har vi svårt att få behörig pedagogisk personal till de i många fall attraktiva tjänster vi erbjuder. Att då tro att man i en liten skola ska kunna locka personal till deltidstjänster eller tjänster där man som pedagog måste pendla mellan olika skolor är näst intill komiskt. Dagens lärarutbildning är synnerligen olik den gamla utbildningen vilken vi förstår att många politiker fortfarande tror existerar. Borta är utbildningen där lärarna blev behöriga i skolans samtliga ämnen. Dagens nyutbildade lärare är behöriga i 2 eller kanske max 3 ämnen. Hur de ska kunna fylla en tjänst på en liten byskola är för oss en gåta. Om du exempelvis är behörig i matematik och engelska så lär du inte kunna fylla din tjänst på en liten enhet. Detta leder till att du antingen måste undervisa i ämnen som du inte är behörig i eller fylla ut din tjänst på en annan skola. Om vi i dagsläget har svårt att rekrytera pedagogisk personal hur kommer det då att bli om ett bygge av en byskola kommer till stånd? Vi som pedagogisk personal är inte intresserade av att ha obehöriga kollegor som vi måste hjälpa med betygsättning och liknande, och vi är inte intresserade av att arbeta på små tungarbetade enheter.

Vi pedagoger på Västra Karups skola har varit med om en sammanslagning av Grevie skola och Västra Karups skola. Samtliga pedagoger har upplevt detta som ett enormt lyft både avseende kvaliteten på undervisningen, utbytet mellan kollegor samt inte minst socialt mellan eleverna. Att leva i villfarelsen att det var bättre förr, ”och tänk så bra vi hade det i vår lilla skola på 50-talet” är synnerligen farligt. Skolan liksom samhället är i ständig förändring och om vi ska kunna efterleva dagens läroplan finns det inget utrymme för att leva kvar i Bullerbynostalgi. Västra Karups skola är ingen stor skola, 150 elever, men vi har i dagsläget tillräckligt med elever och behörig personal för att vi ska kunna uppfylla vårt uppdrag som lärare på ett tillfredsställande sätt. En organisation enligt Båstads kommuns förslag kommer att minska våra möjligheter att lyckas med det vi vill, att ge våra elever social kompetens och kunskaper på en adekvat nivå. Detta faktum är något som våra elever vittnar om dagligen i uttalanden om att de har fler kompisar, trivs bättre, har mer att göra på raster och sist men definitivt inte minst viktigt, att deras kunskaper ökat markant genom en högre standard på undervisningen sedan sammanslagningen mellan Västra Karups- och Grevie skolor.

Så om ni vill att pedagogisk personal ska stanna kvar i kommunen, om ni vill ha elever som fungerar i sociala sammanhang, om ni vill att eleverna ska ha de kunskaper som förväntas efter att gått grundskolan, om ni vill tillhöra Sveriges bästa skolkommuner då är det dags att slå back i maskineriet och tänka om.

PERSONALEN PÅ VÄSTRA KARUPS SKOLA