SLUTREPLIK – En nyanserad bild

499
Detta är slutrepliken till svaren på en insändare.
Läs insändaren: Sannolikt strävar ni efter att dra röster från SD
Läs replik från Bo Wendt: Tryggheten det viktigaste
Läs replik från Jonas Persson Follin: Engagemang är viktigt, kunskap är ännu viktigare

Jonas Persson Follin och Bo Wendt har reagerat på min insändare och menar att den består av icke underbyggda påståenden och faktafel.

Först till Jonas Persson Follin.
1. Jonas bekräftar att Båstad har en högre medelålder än rikssnittet och argumenterar för att detta inte är negativt för den kommunala ekonomin. Detta har jag inte kommenterat överhuvudtaget. Däremot är det självklart för mig att det är viktigt att det finns en rimlig fördelning av olika åldrar i en kommun. Vem ska annars arbeta så att befolkningen ska kunna åtnjuta såväl samhällsservice som privata tjänster.

2. Jonas ser inte att det är ett problem att Båstad har en lägre befolkningstillväxt än rikssnittet. Själv bedömer jag att en låg befolkningstillväxt kombinerat med hög genomsnittsålder leder till brist på arbetskraft. Ett problem som vi redan idag ser i Sverige inom många branscher.

3. Jonas säger att de nyanlända kommer att sänka den generella utbildningsnivån i Båstad. Jag kan bara hänvisa till den statistik som SCB tagit fram 2016-08-15. Där sägs att den ”utrikesfödda befolkningen har något lägre utbildningsnivå än de som är födda i Sverige. När det gäller eftergymnasial utbildning är dock skillnaden liten. Bland utrikesfödda hade 25,7 % eftergymnasial utbildning längre än 3 år, jämfört med 26,4 % av de inrikes födda. Sedan är det sant att hälften av de utrikesfödda har en utbildning kortare än 9 år. Bland inrikes födda är siffran 20 %.”

Min reflektion kring denna fråga är att politiker istället för att engagera sig så mycket i att fokusera på problem med gruppen invandrare skulle kunna ägna mer tid åt att förenkla för högutbildade att tillåtas komma in på arbetsmarknaden och ta bort en del försvårande regelsystem. Vad gäller gruppen lågutbildade så tror jag också att många kommer att få svårt att skaffa sig en högre utbildning och/ eller jobb i Sverige. Diskussionen om att vi måste tillåta ”enkla jobb” i Sverige är därför nödvändig. Även det är en politisk fråga.

Nu till Bo Wendts insändare.
Bo Wendt vänder sig mot min insändare men väljer att upprepa ett allmänt tyckande med lite relevans för de frågor jag ställde. Det är också intressant att notera att jag har ställt några frågor till Båstad Kommun 2017-12-14 om var i budget för 2018 man kan utläsa de ekonomiska farhågorna kring framtida kostnader med anledning av den invandring som varit till Båstad. Frågorna sändes av förvaltningen vidare till Bo Wendt men du har i skrivande stund ännu ej besvarat dessa.

1. Bo skriver att vi idag har 35 språk i våra skolor. I Båstad har vi ett antal lägenheter, och villor som vi tvingats hyra för nyanlända, kvinnofridsärenden och anhöriginvandring. Som verksam inom sociala verksamheter i drygt 40 år som socionom är jag självklart medveten om att denna typ av åtgärder kan vara nödvändiga. Men du svarar inte på omfattningen och hur kostnaderna ser ut. Vad gäller kvinnofridsärenden antar jag att du inte där enbart menar att det är nyanlända som står för denna typ av ärenden. Dagens debatt om sexuella övergrepp handlar till största delen om infödda svenska män i olika åldrar.
Ett sätt att stärka de nyanländas situation på arbetsmarknaden är olika typer av utbildningsinsatser. Fram till 2020 har Båstad god täckning för sina kostnader från staten. Tyvärr har du och ditt parti inte tyckt att det var positivt att använda överskottspengar kommunen fått för 2016 från Migrationsverket på nära 13 mkr enligt HD/NST. Det är ju bara att hoppas att kommunfullmäktige bestämmer sig för att rösta ner ert förslag och använda pengarna för att underlätta för gruppen nyanlända att bli självförsörjande.

2. Vad gäller frågan om utbildningsnivå hänvisar jag till ovanstående svar till Jonas Persson Follin.

3. Det jag finner mest stötande i din argumentation är ditt sätt att blanda situationen i storstäderna och enstaka händelser på andra orter med lilla Båstad. Du refererar till brott och antyer att de utförs av utan att vederlägga påståendet. Det är oanständigt av kommunens högsta politiska ledare att utrycka sig på detta sätt och därmed förenkla och underblåsa de allvarliga motsättningar som lätt kan uppstå i samhället. Det är denna typ av argumentation som göder främlingsrädsla och bland annat stimulerar de grupper som tycker det är okey att ”tända på ” flyktingsboenden.

4. Varför inte samarbeta med alla de goda krafter inom civilsektorn som Svenska Kyrkan, Röda Korset, studieförbunden mm och som engagerar sig för att ta emot den stora grupp nyanlända som kom hit 2015 och se till att möjliggöra för de att bidra till Sveriges utveckling.

Kjell Jonsson
Samhällsengagerad medborgare