Ungdomsråd föll mellan stolarna

1644

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var Båstads kommun en av de ledande kommunerna i Sverige när det gällde ungas inflytande och deltagande. Då hade Båstad ett ungdomsråd som hade som uppgift att medverka med ett barn- och ungdomsperspektiv till kommunens jobb men ungdomsrådet lades sedan ner.

Det var på grund av att drivande personer slutade eller fick andra åtaganden som ungdomsrådet lades ner i början av 2000-talet. På våren 2014 diskuterade demokratiberedningen ett nytt inrättande av ungdomsrådet vilket ledde till ett beslut i kommunfullmäktige i maj 2014 att beredningen skulle jobba fram ett ramverk för hur ungdomsrådet skulle se ut.

Ett år senare i maj 2015 beslutades på kommunfullmäktige att ett ungdomsråd skulle inrättas till skolstarten på hösten 2015. Senast i juni skulle även beslutas om reglemente och finansiering av rådet.

Ungdomsrådets syfte var att ge barn och unga en verklig tillgång till inflytande i Båstads kommun. Genom att stärka ungas deltagande, och delaktighet, ska deras kunskaper, synpunkter och erfarenheter aktivt tas tillvara som en resurs i den demokratiska processen. Rådet skulle bestå av 13 personer i åldrarna 13-22 år.

Först i slutet av oktober 2015 blev utformningen av reglemente och finansiering beslutat på kommunfullmäktige. Då beslutades även att rådets arbete skulle följas upp i slutet av 2016.

Ett och ett halvt år senare kan vi konstatera att ungdomsrådet aldrig kommit igång och nu har Liberalerna i Båstad inkommit med en motion där de vill uppmärksamma det viktiga i att rådet kommer igång.
– Det är viktigt att vi politiker lyssnar till våra ungdomar. De måste få ett forum där de kan bli sedda och där de får möjlighet att framföra sina tankar och idéer. Vi har beslutat om att installera ett ungdomsråd. Tyvärr så har inget hänt, därför denna motion, säger Thomas Andersson, Liberalerna.

Den som hade rollen som skulle inrätta och hantera ungdomsrådet var folkhälsosamordnaren som även hade hand om ungdomsfrågor. En av anledningarna till att det inte blev något gjort i ärendet kan vara att i Bjärepartiets budget för 2016, som blev antagen på kommunfullmäktige, fanns en besparing om 500 000 kr för samhällsskydd som ledde till att folkhälsoarbetet bantades bort och därmed fanns det troligen ingen kvar som hade som ansvar att inrätta ungdomsrådet.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson