Årets ord på Bjärehalvön har hittills kommit att verka vara begreppet värdegrund som använts frekvent av såväl tjänstemän och politiker som allmänheten på tidningarnas insändarsidor. Men vad som tolkas in i begreppet synes vara ganska subjektivt och frågan är om alla som använder det egentligen vet dess betydelse?

Begreppet aktualiserades ytterligare i samband med att kommunens tillförordnade HR-chef Csaba Illyés valde att öppet ta avstånd från kommunens värdegrundsarbete i skolorna, något han i en artikel i NST valde att kalla ”tramsbegrepp” och ”fullständigt innehållslöst”. Ett uttalande som kom att leda till starka reaktioner samt ett pressmeddelande från Båstads kommun där de tog avstånd från uttalandet samtidigt som det menades att detta sagts som privatperson och inte som tjänsteman.

Men vad innebär egentligen ordet värdegrund? Till skillnad mot många andra ord och begrepp i svenska språket har inte värdegrund någon längre historia att luta sig emot. Först under 1990-talet började begreppet användas och då i diskussioner som rörde de gemensamma etiska grundvalar eller värderingar som ett visst kollektiv, ett land, en kommun eller kanske en förening, hade gemensamt. Till skillnad mot många andra begrepp som vi använder i vårt samhälle är värdegrund och värdegrundsarbete begrepp som vi inte hittar någon annanstans i världen, förutom i vårt grannland Norge.

I Båstad kom begreppet att aktualiseras i debatten när skolchefen Sara Damber i slutet av januari valde att lämna sin tjänst med hänvisning till att hon inte kunde arbeta under rådande värdegrunder. I det brev som skickades ut till vårdnadshavare i kommunen gick det att läsa ”Men med den rådande ledningen i kommunen som står för allt annat än vad jag tror på så måste jag sluta. För mig handlar ledarskap och utveckling om tillit och tro på alla människors kapacitet och förmåga. Där allas lika värde är det fundamentala och för mig helt kompromisslöst.” I efterföljande intervjuer återkom Damber vid flera tillfällen till kommunens värdegrund som hon menade att hon inte kunde arbeta under.

Båstads kommun har inget nedskrivet dokument kring värdegrunden men kommunikationschef Birgitta Sjöberg berättar att kommunen dels har ett personalpolitiskt program som hanterar dessa frågor och dels kommunens kärnvärden som är professionalism, arbetsglädje, respekt, ansvar och öppenhet. Se faktaruta.
När det kommer till värdegrunden inom förskola och skola definierar Skolverket att denna innefattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidariteten mellan människor.

Under de dagar och veckor som följde efter skolchefens avsked kom värdegrunden med alla sannolikhet att diskuteras vid många fikabord i kommunen och fler av de tjänstemän som valt att säga upp sig under samma period nämnde just denna som en av de bidragande orsakerna. Tidningarnas insändare fylldes med åsikter från såväl politiker som allmänheten och åsikterna från alla håll var starka, om än inte likstämmiga.

Ett av de problem som begreppet värdegrund tycks kommit att stöta på är att det ofta används i skriven form som de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på eller samhället gemensamma värderingar. Men problematiken menar många är att det oftast handlar om önskemål snarare än de faktiska förhållandena. Med denna tolkning innebär det att en kommuns värdegrund inte per automatik är de värderingar den bygger på utan de värderingar den önskas bygga på.

När nu Båstads kommuns värdegrund kommit att lyftas fram av såväl nuvarande- som tidigare anställda inom kommunen kan det tyckas att frågan borde ha hög prioritet. Inte minst det faktum att flera medarbetare lyft fram en tystnadskultur inom kommunen som så tydligt är ett motsatsförhållande till ett av de fastlagda kärnvärdena, öppenheten, borde kanske göra att ärendet hamnat högt upp på agendan. I en insändare i Bjäre NU i början av februari konstaterar kommunstyrelsens ordförande Bo Wendt att han och hans partis ”främsta uppdrag är att värna om Båstads kommuninvånares bästa och inte att vare sig rädda världen, studera värdegrunden, allas lika värde eller alla upptänkliga ”utmaningar”. En annan högt uppsatt kommunpolitiker skriver på Bjärepartiets Facebook-sida att ”användandet av värdegrunden ibland liknar forna häxprocesser”.

Det som tydligt utkristalliserar sig när man följer rapporteringen, insändarna och uttalandena kring kommunens värdegrund är att det finns två läger bland de styrande i kommunen. Dels de som ser debatten som tramsig eller som en häxprocess och dels de som förfasas över situationen.

Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Mörnstad (BP) skriver i en insändare i NST den 1 mars att ”definition på värdegrund finns inte, utan är något var och en tar uppefter behov i sin argumentation, ofta i etiska frågor.” Det är helt korrekt konstaterat att Båstads kommun saknar nedskrivna värdegrunder vilket säkert till viss del är en del i problematiken och något som man kan tycka borde väcka varningsklockor i kommunledningen.

Bjäre NU har pratat med tjänstemän inom kommunen som bekräftar att det finns ett bristande synsätt kring såväl värdegrunden som kärnvärdena mellan kommunens politiska ledning och tjänstemännens utövande. Samtidigt är det få som kan peka på exakt vad det är som skaver utan man hänvisar till grundläggande värderingar och olika sätt att se på samhället och kommunen, idag och i framtiden.

Att så många medarbetare och politiker refererar till ett begrepp som inte definierats bör ses som ett problem även för kommunen. Kanske vore det ett bra första steg, när nu värdegrunden aktualiserats, att Båstads kommun satt ord på den värdegrund man har för avsikt att kommunens arbete ska utgå ifrån samt därefter gör en genomlysning kring om det arbete som bedrivs följer denna?
Först den dagen kanske det går att föra en nyanserad debatt i frågan?

TEXT & FOTO: JOAKIM ORMSMARCK


FAKTA: Båstads kommuns kärnvärden

Båstads kommuns kärnvärden är gemensamma för alla medarbetare i syfte att tydliggöra vilket förhållningssätt som är gällande i det dagliga arbetet.

Professionalism
Med professionell menas att arbeta utifrån kundernas behov och i linje med de värderingar organisationen står för. Genom ett lösningsorienterat arbetssätt, omdöme och tolerans i kombination med fackkompetens förtjänar vi kundernas förtroende.
Jag har rätt kompetens
Jag sätter kunden i centrum
Jag arbetar för att hitta lösningar

Arbetsglädje
Förutsättning för arbetsglädje är ett kreativt och tillåtande arbetsklimat med engagerade och motiverade medarbetare som utför sitt arbete med känsla och omtanke.
Jag är betydelsefull på min arbetsplats
Jag bryr mig om resultatet av mitt arbete
Jag vågar göra något även om det kan bli fel

Respekt
Med respekt menas att agera med ansvar, öppenhet och tydlighet samt ge förutsättningar för förståelse, delaktighet och feedback.

Ansvar
Jag tar ansvar för att förverkliga beslut
Jag tar ansvar för vår gemensamma miljö
Jag tar ansvar för att hantera dialog, förtroenden och olikheter

Tydlighet
Jag är tydlig med att problem är gemensamma och ska lösas tillsammans
Jag ger snabbt feedback på ett konstruktivt sätt
Jag vet när jag gör ett bra jobb

Öppenhet
Jag delar aktivt med mig av min kompetens och erfarenhet
Jag samverkar för att lösa uppdraget
Jag har mod att ta upp sådant jag funderar på

Källa: bastad.se