Verksamheten kan upplevas som rörig och med brister för korttidsboende och växelvården eftersom den ska möta människor som har olika behov. Ett pussel med begränsade resurser.

En del av vården är av akut karaktär efter sjukhusvård eller att livet inte fungerar i det egna boendet längre. För en del handlar det om ett behov av kontinuerligt återkommande avlastningsbehov, men här vårdas även människor med demenssjukdom och personer i livets slutskede. Alla dessa delar ställer stora krav på personalens kompetens och bemötande. Chef över cheferna på kommunens olika enheter/boenden är avdelningschefen Lena Taringskog som möter kritiken med visst medhåll.
– Vi är långt från en optimal verksamhet både platsmässigt och lokalmässigt. Vi varvar in patienterna så gott vi kan från sjukhuset med korttidsplatser och den avlastande växelvården. Verksamheten har enbart två enkelrum som framförallt används till vård i livets slutskede, vilket i sin tur leder till att personer med olika behov får dela rum och att verksamheten inte kan bedrivas så som vi hade önskat.

Hela tiden skall pusslet läggas, patienter skall in och få en sängplats samt god omvårdnad. Givetvis finns delade meningar om vad som är gott nog och kommunens definition i sitt inriktningsmål är att vård- och omsorgstagaren ska bli bemött med respekt och värdighet, ha inflytande över när och hur man får sin hjälp samt att stödet är flexibelt och snabbt kan anpassas när och om behoven förändras. Med en begränsande fysisk miljö kan en hel del av detta inskränkas.
– Vi har tagit beslut om besökstider för att skapa mer lugn i omvårdnadsarbetet och vid måltider till exempel. Det är svårt att ta individuell hänsyn åt båda håll när man delar rum. Detta gör också att vi inte tycker TV på rummen är lämpligt då de olika personerna har olika önskemål om vad man ska se på. Vi har två rum med TV och social samvaro ute i de allmänna utrymmena.

Att Haga Park ska bli klart verkar alla vänta på. Här kommer nya platser och en modern omvårdnadsmiljö.
– Som det är just nu köper vi fortfarande in korttidsplatser i Norra Vram och gör så gott vi kan med de medel vi har och kan bara beklaga att vi inte räcker till för de drabbades upplevelse. Vi vet att planen är att Haga Park ska besiktigas i mars 2020 och hoppas såklart få tillgång till vårdboendet så fort det är möjligt.

TEXT & FOTO: ANNA MATRE