Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-11-04 KL. 09:23

Avslaget bygglov ska utredas igen

Av Peter Jakobsson

Som Bjäre NU tidigare kunnat berättat planeras ett spektakulärt husbygge på Trädgårdsvägen i Båstad. Ägaren vill uppföra en stor villa och 17 lägenheter, underjordsgarage och tre pooler. Allt med en lyxig internationell känsla. Båstads kommun avslog bygglov men Länsstyrelsen upphäver beslutet och återför det.

Avslaget bygglov ska utredas igen
Det spektakulära bygget med 18 lägenheter och tre pooler.

Den 6617 kvadratmeter stora tomten var länge till salu innan nuvarande ägare köpte den i slutet av 2018. Ritningar och tidiga visualiseringar, som hörde till bygglovsansökan, visar planer på ett bygge utöver det vanliga. På tomten vill ägarna få in en större bostad på 375 kvadratmeter i två våningar plus 17 lägenheter på mellan 56 och 85 kvadratmeter som alla har uteplatser eller altaner mot havet. Dessa byggs i olika sektioner på den sluttande tomten som även planeras ha tre pooler. Under mark skulle det vara flera våningar med förråd, garage, tvättstugor och teknik.

Detaljplanen för fastigheten har inte så mycket begränsningar och medger en byggyta om 900 kvadratmeter vilket det planerade bygget skulle hålla sig inom. Planbestämmelserna innehåller även att punktprickad mark får inte bebyggas, högsta antal våningar är 2 och högsta totalhöjd över markplanet är 79,5 meter. I bestämmelserna står även att marken är avsedd för bostäder. Vidare anges i planbeskrivningen bland annat att planområdet avses att bebyggas med en större villa.


Plankartan i gällande detaljplan för fastigheten.


Förvaltningen på Båstads kommun tillstyrkte bygglovsansökan med hänvisning till att en avvikelse från detaljplanen i form av placering av stödmurar på prickad mark bedöms som mindre, att förslaget är förenligt med planens syfte, att det inte är till men för vare sig stads- eller landskapsbilden, samt att det uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader och inte bedöms medföra någon betydande olägenhet för omgivningen.

Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun beslutade dock den 23 juli 2021 att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter på den aktuella adressen.

Nämnden motiverade beslutet att avslå ansökan med att detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett enfamiljshus, varför nu aktuell byggnation inte följer syftet med detaljplanen. Vidare kräver en så omfattande byggnad en miljökonsekvensbeskrivning, bland annat av hur dagvattenhanteringen ska ske, hur den ökande mängden biltrafiken påverkar omgivande trafikföring och hur bortforslandet av massor under byggtiden är tänkt att ske och hur det skulle störa omgivningen. Sammantaget menade de att det enda rimliga är att pröva byggnationen i en ny detaljplan med en miljökonsekvensbeskrivning för just detta projekt.


Den aktuella tomten ligger i en sluttning och är 6617 kvadratmeter stor.


Byggherren överklagade beslutet till Länsstyrelsen och yrkade att det ska upphävas och att bygglov beviljas i enlighet med ansökan.

Länsstyrelsen konstaterade att även om planbeskrivningen för aktuell detaljplan anger att planområdet avses att bebyggas med en större villa, och alltså inte ett flerbostadshus såsom nu är i fråga, är planbeskrivningen inte bindande. Det är plankartan med de planbestämmelser som framgår av kartan som utgör gällande detaljplan och som är juridiskt bindande vid prövning. Planbeskrivningen kan användas som stöd för tolkningen av planbestämmelserna men är alltså inte juridiskt bindande. Länsstyrelsen anser att endast det förhållandet att bygglovet skulle strida mot planbeskrivningen kan inte utgöra skäl för att avslå en ansökan om bygglov.

Länsstyrelsen menar att nämnden har, såvitt framgår, inte närmare bedömt ansökan utifrån de rekvisit som uppställs i plan- och bygglagen, utan endast angett att en ny detaljplan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs. Det är då enligt länsstyrelsens mening oklart vilka bestämmelser i PBL som nämnden grundat sin bedömning på, detta särskilt eftersom fastigheten redan omfattas av en gällande detaljplan och det därmed är fastighetens respektive åtgärdens förenlighet med denna plan som ska prövas.

Vidare är det länsstyrelsens bedömning att det i ett ärende som det aktuella, där nämnden frångått förvaltningens bedömning, måste det ställas högre krav på en motivering än vad som normalt kan krävas.

Mot bakgrund av detta finner länsstyrelsen att det överklagade beslutet saknar en motivering som medger en rättssäker prövning av de skäl som nämnden lagt till grund för sitt beslut. Därför upphäver Länsstyrelsen det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Miljö och byggnadsnämnden i Båstads kommun för fortsatt handläggning.

Text: Peter Jakobsson