Klik venligst
BÅSTAD 2023-04-12 KL. 10:10

Bygglovet får avslag även i högre instans

Av Peter Jakobsson

Mark- och miljödomstolen avslår återigen bygglovet som sökts för att uppföra 18 lägenheter på fastigheten Eken 4 på Trädgårdsvägen i Båstad. Grundvatten ett stort problem i sammanhanget.

Bygglovet får avslag även i högre instans
Tanken var att bygga 18 lägenheter, tre pooler och underjordiskt garage i flera våningar på tomten. Bild: Från bygglovsansökan

Det var i mars 2022 som Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun avslog ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 25 april 2022 beslutade att avslå överklagandet. Även detta beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som nu meddelat dom i ärendet.

I överklagan till mark- och miljödomstolen yrkade fastighetsägaren åter igen att bygglovsansökan ska beviljas. Till stöd har hon i huvudsak anfört att byggnaden överensstämmer med förutsättningarna i detaljplanen och att det inte heller i övrigt finns några hinder mot att bevilja bygglov.

Detaljplanen som gäller på den berörda fastigheten är gammal och det är tolkningen av den och dess planbeskrivning som de olika parterna har skild syn på. I detaljplanen tillåts en byggnad med byggnadsarea om 900 kvadratmeter. Fastighetsägaren tolkar det som att flerfamiljsbostad går bra och vill därför bygga 18 lägenheter och dessutom gräva ut på souterrängtomten så byggnaden i sitt djupaste läge går ner till 17 meter under jord. Detta för att få plats med underjordiska garage med plats för 25 bilar.


Den aktuella tomten ligger i åsens sluttning och är 6617 kvadratmeter stor.


De som opponerar sig mot fastighetsägarens byggplaner menar att det aldrig varit intentionen i detaljplanen att det skulle byggas lägenhetshus och inte på det sättet. Grundvattensituationen är inte tillräckligt utredd och man pekar på vattenproblematiken som varit bland annat i tunnelbyggandet genom åsen. De menar också att det skulle bli en stor påverkan på trafiksituationen i området om bygget skulle bli verklighet.

Detaljplanen togs fram när två fastigheter slogs samman och då var tanken att möjliggöra för att bygge ett större enfamiljshus på tomten. Så är det dock inte villkorat i detaljplanen vilket nu öppnar för olika åsikter om dess tolkning.

Mark- och miljödomstolen konstaterar att aktuell planbestämmelse i en central del
inte överensstämmer med det som kommer till uttryck i planbeskrivningen vilket de ser som en brist. Det gör det svårt att förutse konsekvenserna av planen. Domstolens bedömning är att flerbostadshus är förenlig med detaljplanen.
Domstolen har sedan gått djupare in på de utredningar av grundvattensituationen som gjorts med tanke på den tilltänka byggnaden. Här kommer de fram till att det inte går att fastställa om den nödvändiga bortledningen av vatten kan lösas på ett godtagbart med hänsyn till Hallandsåsens speciella grundvattenförutsättningar.

Därför väljer mark- och miljödomstolen att besluta om att avslaget bygglov fortfarande gäller.