Klik venligst
BÅSTAD 2024-01-29 KL. 11:46

Länsstyrelsen avvisar överklagande av mobilmast

Av Peter Jakobsson


Båstads kommun gav bygglov till en 36 meter hög mobilmast i Hemmeslöv mot gränsen till Allarp. Detta överklagades till Länsstyrelsen av ett antal närboende. Nu har Länsstyrelsen kommit med beslut i frågan och avslår överklagan. Därmed står bygglovet fast.

Länsstyrelsen avvisar överklagande av mobilmast
En mobilmast som finns bakom NP Nilsson i Båstad. Den tilltänka i Hemmeslöv är mycket högre. Foto: BjäreNU/Arkiv

Det var ett antal personer som bor nära den tilltänkta masten i Hemmeslöv som hade överklagat bygglovet med olika argument. Även en namninsamling hade gjorts och skickats till Länsstyrelsen.

Byggandet av masten är inte förenligt med den gällande detaljplanen för platsen men Länsstyrelsen godkänner bygglovet med hänvisning till ett undantag som är prövat av Högsta domstolen tidigare.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut:

”Detaljplanen ska möjliggöra bostadsbebyggelse och fribyggartomter. Det finns inte anledning att anta annat än att den aktuella åtgärden skulle förbättra förutsättningarna för trådlös telekommunikation på det område som omfattas av planen. Den aktuella åtgärden får därmed anses förenlig med planens syfte. Utbyggnaden av ett nät för trådlös telekommunikation måste anses som ett betydande allmänintresse. Den sökta åtgärden är därmed betingad av ett sådant allmänt intresse som i och för sig kan föranleda en tillämpning av 9 kap. 31 c § 1 PBL”

Mobilmasten i Hemmeslöv är tänkt att placeras i gränsen mot Allarp.

De klagande framförde argument så som att den aktuella masten innebär en påverkan

på landskapsbilden, områdets nyttjande för rekreation, miljön och naturlivet inklusive skyddade arter och det närliggande naturreservatet, värdet på fastigheterna i närområdet, risk för olyckor på grund av nedfall av snö och is samt risker kopplade till elektromagnetisk strålning från mastens tekniska utrustning.

Länsstyrelsen medger att masten kommer vara synlig men placeringen i en träddunge kommer skymma mastens nedre del för de närboende. De ser vidare att risken för nedfall av snö eller is inte kan anses utgöra en sådan betydande olägenhet så bygglov inte kan ges.

Vad gäller risker med strålning blev Länsstyrelsens svar: ”Det finns med nuvarande kunskap inte stöd för att strålningen från en mobilmasts basstation skulle innebära en sådan risk för människors hälsa att hinder mot placeringen skulle föreligga enligt PBL:s bestämmelser.”

Bland de som överklagade bygglovsbeslutet var det några som ansåg att Båstads kommuns ansvariga bygglovshandläggare skulle vara jävig i beslutet då han bor i närheten av masten och kommer gynnas av bättre mobiltäckning med byggandet av masten. Då det även är många fler närboende som önskar bättre täckning samt att alla gynnas så bedömer Länsstyrelsen att bygglovshandläggaren inte beslutat i egen sak och inte varit jävig.

Totalt kom det in 14 överklaganden. 13 av dessa avslås och ett avvisas då den klagande bor för långt bort från masten.