BÅSTAD 2022-11-30 KL. 11:00

Peter Möllers gata är född

Av Peter Jakobsson

Efter att detaljplanen för del av Hemmeslöv antogs av kommunfullmäktige har nu även en lokalgata i området fått ett namn. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i slutet av november att ge vägen namn efter slottsägare.

Peter Möllers gata är född
Området i Hemmeslöv mellan Hallandsvägen, Kustvägen, Inre Kustvägen samt befintlig bebyggelse i norr får områdesnamnet Petersberg. Den nya vägen, söder om Stensån, ska ha gatunamnet Peter Möllers gata.

Kommunfullmäktige i Båstad antog detaljplanen för del av Hemmeslöv den 16 november och nu har även området och en väg i den fått namn. Kommunens namnkommitté har diskuterat frågan med föreningen Gamla Båstad samt med elever och pedagoger på Östra Karups skola.

Området innehåller två lokalgator och i nuläget var det endast den söder om Stensån som var aktuell att namnge.

Föreningen Gamla Båstad förespråkade namnet Peter Möllers gata efter Peter Möller som ägde Skottorps slott och byggde upp gården Petersberg i början av 1800-talet.

Kommunens namnkommitté ansåg att områdesnamnet Petersberg samt gatunamnet Peter Möllers gata är lämpliga med anledning av den historiska kopplingen till platsen. För gatunamn förordar namnkommittén ändelsen "gata" i stället för "väg" då gata bedöms signalera en mer stadsmässighet i förhållande till väg.

Vägen norr om Stensån har inte fått något namn i nuläget. Beslut om detta gatunamn tas lämpligen i samband med att området byggs ut och när man vet vad som ska uppföras på platsen. Gatunamnet kan då avspegla användningen och den byggnation som uppförs. Inom området norr om Stensån möjliggörs såväl skola, idrottshall, vård, bostäder tillsammans med natur för bland annat rekreation.


FAKTA PETER MÖLLER
Peter Möller (1771-1831) växte upp i Helsingborg och ägnade sig åt handel och sjöfart. Han gifte sig med Elisabeth Maria Been (1778-1848). Hustrun var väl insatt i affärer och bokföring. Peter Möller började snart placera sin stigande förmögenhet i jordagods. År 1813 köpte han Skottorps slott och gods. Ett par år senare köpte han även det närliggande Dömestorp. Allt mer mark och gårdar kom under Skottorps ägo. Peter Möller byggde också upp Petersbergs gård (som är belägen direkt öster om norra tunnelmynningen).
Peter och Elisabeth fick inga egna barn, utan adopterar bl.a. Elisabeths brorson Peter Been. Som adoptivson fick han också namnet Peter Möller. Efter faderns död ärvde han Skottorp och allt vad där hörde. Han adlas 1860 till Peter von Möller.
Peter Möller är begravd på Skummeslövs kyrkogård medan Peter von Möller ligger på Östra Karups kyrkogård.