Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-06-20 KL. 06:09

Samverkan presenterar ny rambudget

Samhälle Samverkan för Bjäre (SfB) har gjort en rambudget som visar inriktningen på hur kommunens pengar ska prioriteras. Nu får de olika nämnderna göra budget utifrån de resurser som de blir tilldelade. Satsningar görs på flera håll.

Samverkan presenterar ny rambudget
Samverkan för Bjäre vid Tuvelyckans förskola som kommunen har köpt. Från vänster är Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S), Christer Lilja (KD) och Gitte Dahlin (L).

– Vi har satt en stabil och solid budget. Det är viktigt för oss att få slut på de rullande underskotten inom vård och omsorg samt skola. Det är ett stort ansvar att se till att varje skattekrona gör största möjliga nytta i verk-samheten, säger Johan Olsson Swanstein (M).

Genom budgeten vill SfB fokusera på de kommunala kärnverksamheterna och full kompensation för löneökningar är inräknade.
– På detta sätt kan nämnderna fortsätta att utveckla välfärden, förklarar Johan.

Skattesatsen är tänkt att lämnas orörd men med en något större skattebas ökar intäkterna för kommunen. Satsningar gör att det även är större kostnader men resultatet är satt till att bli 2,3 procent.
– Vi kommer se till att exploateringsintäkter går till ny exploatering. På så sätt står vi bättre rustade för att klara tuffare perioder och klara våra investeringar, säger Johan.

Kommunen har gjort, och gör, stora investeringar. Det är bland annat nya skolor och nytt vattensystem. Under 2021 och 2022 investeras i ny skola i Västra Karup och 2023–2024 ligger avsatt medel i planen för ombyggnad av strandängsskolan. Inkopplingen av Sydvatten till södra och västra delarna av halvön har kostat och kommer kosta mycket närmsta åren.

En stor post i budgeten är utbildning och skola.
– Vi lutar oss på att vi ska bygga en hållbar skolstruktur från förskolan och upp. Varje barn och elev ska få de bästa förutsättningar för att lyckas. En lyckad skolgång är en förutsättning för vidare studier och att senare komma in på arbetsmarknaden, säger Gitte Dahlin (L).

I budgeten görs en satsning på språkinlärning redan från förskolan.
– Språket är a och o för våra barn att lyckas med skolan och nå sina mål, förklarar Gitte.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och stärka arbetet kring värdegrund, trygghet och studiero. De ska även analysera lärmiljöernas påverkan för elevernas måluppfyllelse.
– Med våra nya skolor kommer vi ha ännu bättre möjlighet att lyckas. Lärmiljöerna är väldigt viktiga, säger Gitte.

Inom den sociala verksamheten önskas ordning och reda framöver.
– Socialtjänsten har haft ett stålbad nu i två år. Vi tillför medel för fortsatta förebyggande insatser, säger Christer Lilja (KD).

Det ska vara tryggt att bli äldre i Båstad.
– Vi vill att det ska vara effektiv och ändamålsenlig hemvård. Vi ger nämnden i uppdrag att motverka upplevd ensamhet och vi planerar in ett nytt äldreboende till 2026–2027, förklarar Ingela Stefansson (S).

Gratis bussresor för äldre
En satsning som tidigare diskuterats men inte genomförts kommer nu bli verklighet.
– Vi inför att alla som är över 75 år får åka gratis på Skånetrafikens bussar inom kommunen. Det är väldigt kul att vi kommer erbjuda detta och hoppas att folk börjar åka mer när pandemin klingat av, säger Johan Olsson Swanstein.

Inom näringsliv och arbetsmarknad fortsätter SfB satsningen på en tjänst som företagslots/näringslivsutvecklare.
– Vi gör ett tillskott till arbetsmarknads-avdelningen så de kan utveckla sin verksamhet.

Rekreation och folkhälsa uppmärksammas genom satsningar på naturområden, park-miljöer och gång- och cykelleder. Det ska även tas fram en lekplatsstrategi som ska försöka se till att bra lekplatser finns för alla barn på Bjäre, inte bara de i de största tätorterna.

I budgeten finns även ökat anslag till Kultur-skolan.
– Vi går emot strömmen när vi satsar på kulturskolan, de flesta kommuner gör besparingar här i stället, säger Gitte.

Medel tillskjuts till de flesta områdena men på ett plan ska det sparas in.
– Vi måste minska våra lokalkostnader och detta görs genom effektiviseringar och friska byggnader, säger Ingela.

Samverkan för Bjäre betonar att rambudgeten inte baseras på att det kommer statliga bidrag.
– Det får bli välkomna tillskott men inget vi räknar med, menar Johan.

Till kommunfullmäktige i oktober ska nämnderna gjort sina budgetar och det hela sammanfattas i en komplett budget som då ska beslutas.


Text & foto: Peter Jakobsson