Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BÅSTAD 2021-11-04 KL. 18:00

Sista chansen att tycka till om verksamhetsmark

Av Peter Jakobsson

Ett stråk längs gamla banvallen vid gamla stationen i Båstad håller på att få en ny detaljplan för att bättre kunna nyttja marken för nya verksamheter. Detaljplanen är ute på samråd till 11 november.

Sista chansen att tycka till om verksamhetsmark

Det aktuella planområdet ligger intill den gamla järnvägsstationen och sträcker sig mot NP Nilsson. Det är cirka 18 000 kvadratmeter stort och inom området finns mark som ägs både av Båstads kommun och privata fastighetsägare. Området är planlagt för verksamhetsändamål men den byggbara marken är smal. Verksamhetsmarken blir ännu smalare då det i gällande detaljplan ligger en lokalgata parallellt med banvallen. Gatan blev aldrig byggd och tjänstemännen som utformar förslaget till nya detaljplanen anser att den fyller ingen funktion och försvårar utnyttjandet av verksamhetsmarken.

Syftet med nya detaljplanen är att möjliggöra för ett mer effektivt utnyttjande av verksamhetsmarken genom att ta bort den planlagda, ej utbyggbara lokalgatan, och istället planlägga ytan som kvartersmark.


Illustration som visar möjlig bebyggelse. Illustrationen anger inte hur området kommer att exploateras, syftet är endast att ge en bild över möjlig exploatering.


För planområdet gäller idag en detaljplan från januari 2008. Gällande bestämmelser för området är ”Småindustri, hantverk, kontor eller liknande verksamhet som inte medför olägenheter för omgivningen”, ”Lokalgata” samt ”Park”.

Inom Båstads centralort saknas möjligheten att skapa ett större, renodlat industri- och verksamhetsområde, vilket gör att efterfrågan på attraktiva tomter för industri och verksamhetsetablering är stor. Området angränsar till bostäder och industrier men läget nära i Hallandsåsens norra sluttning med begränsad tillgång på dagsljus gör det dock mindre lämpligt för bostadsändamål.

Den större delen av planområdet planläggs för ”Z-verksamheter” vilket innebär alla typer av verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. Det kan till exempel vara service, lager, verkstäder, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär.

Detaljplanen finns utställd i Kommunhusets entré samt på biblioteket i Båstad till och med 11 november. Eventuella synpunkter skall ha inkommit senast den 11 november 2021.

Text: Peter Jakobsson
Illustration: Detaljplanen