BÅSTAD 2023-03-07 KL. 15:38

Vill bygga radhus och flerfamiljsbostäder vid gamla Stationen

Av Peter Jakobsson

Ägarna av gamla stationen i Båstad önskar uppföra ett antal radhus och en större flerbostadsbyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse vid stationen. Radhusen är tänkta att inrama den gamla magasinsbyggnaden och flerbostadshuset är tänkt öster om stationsbyggnaden där det varit parkering.

Vill bygga radhus och flerfamiljsbostäder vid gamla Stationen
Bild från projektförslaget för den nybyggnation som planeras runt gamla stationen i Båstad. Projektförslaget är bearbetat av Rikke Mia Glans i samarbete med Linghoff Arkitektur AB.

För att kunna bygga önskade fastigheter behöver ny detaljplan upprättas. Om detta önskade fastighetsägaren och nu har kommunstyrelsen beslutat att detaljplan får upprättas.

I utredningen inför beslutet fastslår kommunen att stationshuset har ett stort kulturhistoriskt värde och är välbevarat med tillhörande magasinbyggnad samt perrong. Det är viktigt att tillkommande bebyggelse tar hänsyn till befintlig byggnadskaraktär. Gestaltning, materialval och volymer behöver studeras vidare under detaljplaneprocessen.

Läget precis invid åsens sluttning är även utmanande för bostäder då vattenavrinning och det mycket skuggiga läget vintertid skall beaktas.

Kommunstyrelsen var inte helt eniga i beslutet att detaljplan skulle få upprättas. SD och BP ville inte gå vidare med det. Dock så låg majoriteten i att besluta positivt för upprättandet av detaljplan.
– Det är ett spännande område runt stationen med banvallen intill. Nu ska man titta på förutsättningarna för att förädla och utnyttja området. Då är det viktigt att gå vidare och göra de utredningar som behövs. Men det finns många utmaningar med läget som behöver utredas och att avfärda hela förslaget innan det är utrett skulle vara fel, säger Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.

Eftersom planförslaget bedöms möjliggöra för fler än 10 bostäder av olika former relativt nära kollektivtrafik och nära till grönstråk så ska detaljplanen få prioriteringsgrad 2 enligt kommunstyrelsens planprioritering. Samråd bedöms kunna ske under 2024, granskning under senare delen av 2024 och antagande i början av 2025.