Bränsleleveransen till Ängelholm Helsingborg Airport kanske såg ut som vilken bränsleleverans som helst. Denna gång var dock tankbilen lastad med biojetbränsle, en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås. Det är flygresenärer och företag som, genom att köpa biobränsle till sina flygresor från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund, möjliggjort dagens leverans.

Som en effekt av årets pandemi och att flera länder stängt ner sina samhällen har resandet i världen minskat kraftigt. Om eller hur snabbt resandet återgår till mer normala nivåer när pandemin klingar av vet i dagsläget ingen. Många menar dock att vi ska ta pandemin som ett tillfälle till en grön omstart och att våra resor framgent måste vara grönare än tidigare.
– Att vi reser är i grund och botten positivt. Genom att resa kan vi utbyta erfarenheter, varor och tjänster med människor världen över och förutom den konkreta affärsnyttan eller semesterupplevelsen, bidrar resor och möten till förståelse, tolerans och utveckling. Samtidigt måste vi ta ansvar för den klimatpåverkan som resandet orsakar. Som flygresenär kan man köpa till biobränsle och på så sätt reducera resans klimatavtryck, berättar Susanne Sävenfalk, ordförande i Fly Green Funds styrelse.

En utmaning men långt ifrån en omöjlighet
Precis som alla andra sektorer i samhället behöver flyget övergå från fossila till fossilfria och hållbara bränslealternativ om klimatmålen ska nås.
– Dagens flygplan är tekniskt sett redo för bränslebytet, än så länge produceras dock så lite hållbara flygbränslen att priset är tre till fyra gånger högre än för fossilt flygbränsle. Nu ser vi att den ökade klimatmedvetenheten och att flera länder planerar att införa en kvot- eller reduktionsplikt, liknande Norges och Sveriges, börjar få effekt på produktionen. Ett flertal nya produktionsanläggningar är på gång runt om i världen varför vi förväntar oss att priset kommer att falla de närmaste åren, säger Susanne Sävenfalk.

Bränslet som kom till Ängelholms flygplats levereras av AirBP och reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle. Just detta bränsle är tillverkat av använd matolja men det finns andra lämpliga råvaror, det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften. En nyligen publicerad rapport från World Ecomomic Forum pekar på att just bredden av potentiella råvaror gör att flygets omställning kan ske på ett hållbart sätt, trots att efterfrågan på bioenergi ökar i takt med att flera sektorer lämnar de fossila bränslena.
– Från vissa håll uttrycks en oro för att omställningen till fossilfrihet hotar våra skogar. Men det är bara restprodukter, som till exempel grot, spån och bark, som används för att producera hållbara bränslen, berättar Susanne Sävenfalk.

Biobränslet blandas med vanligt jetbränsle och kräver inga speciella system eller motorer. Tekniskt sett skulle ett flygplan kunna köras med 100 procent biobränsle men i dagsläget tankas max 50 procent biobränsle in i bränslemixen. Anledningen är att det inte är helt utrett hur 100 procent biobränsle påverkar motorers packningar och annat som behöver smörjning. Med 30 procent biobränsle reduceras CO2-utsläppen med 80 procent.
– Vi har under många år arbetat hårt med att göra vår flygplats klimatneutral, vilket vi också kommer att bli under 2022. Det som saknats har varit möjligheten att tanka biobränsle lokalt på Ängelholms flygplats. Genom den här biobränsleleveransen och ett ramavtal med AirBP kommer alla resenärer från vår flygplats, företag som privatpersoner, att kunna klimatreducera med lokalt tankat biobränsle, säger Christian Ziese, VD Ängelholm Helsingborg Airport.

Via flygplatsens webbsida kan resenärer direkt välj att klimatreducera med valfritt belopp. En uträknare gör att man kan se hur mycket utsläpp en specifik resa gör och ger riktlinjer på hur stor kompenseringen kan vara.
– Om man betalar för 100 procent reducering på en flygresa tur och retur Ängelholm – Bromma blir det en extrakostnad på drygt 1100 kronor vilket är billigare än en natt på hotell som kanske kan undvikas med tidseffektivt flyg, säger Christian.

Nu är flygandet åter igen ner med andra vågen corona men efter pandemin ser Christian att flyget ska komma igång och då kunna vara helt klimatneutralt.
– Detta ligger i linje med våra ägarkommuners vilja med hållbarhetsmålen och att gå mot klimatneutralt flygande. Nu hoppas jag att kommunerna kompenserar fullt ut för sina flygresor och därmed föregår med gott exempel, säger Christian.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: PRESS