Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-10-26 KL. 14:44

36-metersmasten i Hemmeslöv fick avslag i Högsta Domstolen

36-metersmasten i Hemmeslöv fick avslag i Högsta Domstolen

Företaget Net4Mobility ansökte om bygglov för att få uppföra ett 36 meter högt
torn för telekommunikation samt en teknikbod i grönområdet mellan gatorna i centrala Hemmeslöv. Ärendet gick hela vägen till HD som nu lämnat dom.


Den mark där tornet och teknikboden enligt bygglovsansökan ska byggas utgör enligt detaljplanen naturmark och består i huvudsak av skog med uppvuxna träd och sly. Enligt planen ska marken inte förändras utan vidareutvecklas på samma sätt som tidigare.

I och omkring det planlagda området finns bostadsområden med ett stort antal fastigheter som är bebyggda med åretruntbostäder eller fritidshus. Flera av fastigheterna är belägna i nära anslutning till den naturmark som ansökan avser. Marken fungerar som rekreationsområde för de boende.

Myndighetsnämnden i Båstads kommun nekade bygglov. Enligt nämnden stred den sökta åtgärden mot gällande detaljplan och bedömdes ge upphov till betydande olägenhet för nyttjandet av grönområdet för närboende.

Företaget överklagade till Länsstyrelsen i Skåne län som avslog bolagets överklagande. Mark- och miljödomstolen delade läns-styrelsens bedömning. Också Mark- och miljööverdomstolen har funnit att åtgärden inte är förenlig med detaljplanen. Till slut prövade Högsta Domstolen om det finns förutsättningar att ge bygglov men har funnit att så inte är fallet.

Bilden är ett montage och ej proportionerlig.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: MONTAGE GJORD AV JENICA PAULSSON