BJÄRE 2022-08-11 KL. 09:37

De har skapat en grön oas på Bjäre

Av Carina Nilsson

Projektet Leva Kattegatt ledde till att tre nya våtmarker har anlagts på Bjäre. Förutom att fånga upp kväve och fosfor bidrar våtmarkerna till den biologiska mångfalden. Dessutom kan de bli viktiga vattenreservoarer under torra somrar.

– Vi har till och med haft en stork på besök, säger Sven Paulsson och Mona Solhaugnes som har anlagt två våtmarker på sin gård i Boarp.

De har skapat en grön oas på Bjäre
Lea Schneider, Sven Paulsson och Mona Solhaugnes på väg ner till våtmarken. Foto: Carina NIlsson

När Sven och Mona slutade med djur på gården och gick över till enbart odling, fanns det ett par markområden på gården som de inte riktigt visste vad de skulle göra med.

– Det var en bra betesmark för djuren, även om det ofta var blött. Men att odla spannmål i vattensjuk mark är ingen bra idé, och det är svårt att jobba mot naturen. Så när vi fick ett utskick i postlådan om det här projektet, där man kunde få hjälp med att anlägga en våtmark, blev vi intresserade. Det känns bra att kunna bidra till biologisk mångfald, säger Sven.

Projektet heter Leva Kattegatt och har drivits av Hushållningssällskapet Halland, men har även omfattat delar av nordvästra Skåne då många vattendrag på Bjäre rinner ut i Kattegatt.

Lea Schneider är sötvattensbiolog och projektledare på Hushållningssällskapet.


Lea Schneider tar vattenprover tillsammans med Sven Paulsson och Mona Solhaugnes, för att se så att reningen fungerar. Foto: Carina Nilsson


– Förr i tiden stod valet mellan svält eller att dika ut mer mark för att kunna odla mer, så det är förståeligt att man gjorde så. Men det ledde till att så gott som hela slättlandskapet i södra Sverige är fullt av kanaler och kulvertar där man ledde in vattnet, säger hon och fortsätter:

– Det ledde i sin tur till att det skapades motorvägar ut i havet där massor av näringsämnen åker ut i sjöar och havet. Så idag vill vi återskapa våtmarkerna av flera skäl.

På Svens och Monas mark har två ytor om knappt ett hektar vardera gjorts om till våtmarker. Arbetet skedde för ett år sedan och redan nu märker de en enorm skillnad.

– Det har kommit mängder av insekter och olika fåglar. Vi har flera stycken tornseglare, groddjur och trollsländor. Vi har till och med haft besök av en stork och vi har sett flera rådjur som kommer för att dricka.
Det är säkert många fler vilda djur som gör det en torr sommar som denna, säger Mona.

Dammen ska också kunna fånga upp näringsämnen.

– Genom dammen bromsas vattenflödet upp och vi fångar upp kväve och fosfor som annars hade hamnat i havet i det här fallet. En väl anlagd och placerad våtmark kan rena cirka ett ton kväve och 100 kilo fosfor per hektar våtmarksyta varje år, säger Lea Schneider.


Sven Paulsson och Mona Solhaugnes tillsammans med Lea Schneider från Hushållningssällskapet, vid en av våtmarkerna som anlagts på Svens och Monas gård i Boarp. Foto: Carina Nilsson


Många våtmarksdammar kan också ge en ökad möjlighet till bevattning under torra somrar.

– Just den här dammen är inte tillräckligt stor för det, men med en större damm kan det också vara en möjlighet. Vattenfrågan är högaktuell – här på Bjäre finns många potatisodlare som behöver bevattna sin mark, säger Lea Schneider.

Med våtmarken följer vissa skötselkrav. Till exempel ska växtligheten runt dammen slås av en gång om året och man ska ta vattenprover för att se så att vattnet renas.

– Vi vill också att vattenståndet i dammen varieras. Om man bara låter våtmarken sköta sig själv så slutar det oftast med att området växer igen, därför är det vissa skötselkrav.

Projektet Leva Kattegatt avslutas under året, men flera andra våtmarksprojekt är på gång i Skåne.

– Båstads kommun har till exempel påbörjat ett i Sinarpsdalen. Nästa år fortsätter vi med Leva Halland, där också Laholm och Kungsbacka kommuner kommer med under 2023-2025, säger Lea Schneider.

Sven och Mona är nöjda med att de gick med i projektet. Från sitt vardagsrum ser de ut över den ena våtmarken.

– Det är mer liv och rörelse i landskapet och det känns bra att kunna bidra till mer biologisk mångfald. Vi har inte badat i dammen, men det kanske går att åka skridskor till vintern om det fryser till, säger de.

Fotnot: Den som är nyfiken på våtmarksprojektet kan besöka Sven och Monas våtmarker på lördag den 13 augusti klockan 13-16. Anmälan görs till Hushållningssällskapet Halland.


Fakta:
LEVA-Kattegatt omfattar Kattegatts kustnära vatten i södra Halland och nordvästra Skåne från Falkenberg till Bjärehalvön.
Området består till stor del av jordbruksmark och ingår i Kattegatts kustvattenråd.
Leva är ett koncept för förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning och är en del i en större riksomfattande satsning i ett samarbete mellan Havs- och Vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Sveriges fem vattenmyndigheter, länsstyrelsen och LRF. På Bjäre har även Naturskyddsföreningen och lokala vattenvårdsprojekt LOVA deltagit.