BJÄRE 2022-11-23 KL. 06:00

Detaljplan i Hemmeslöv antogs av KF

Av Peter Jakobsson

Kommunfullmäktige beslutade i november att anta detaljplanen för del av Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl, Petersberg i Hemmeslöv.

Detaljplan i Hemmeslöv antogs av KF
Detaljplanen för Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) m.fl. har nu antagits av fullmäktige.

Planområdet är beläget i Hemmeslöv, i direkt anslutning till handelsområdet Entré Båstad. Området avgränsas i norr av befintlig bebyggelse längs Solvägen och Södra Rundvägen, i söder av Hallandsvägen (väg 115), i väster av Kustvägen samt i öster av Inre Kustvägen. Tvärs igenom planområdet rinner Stensån i öst-västlig riktning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av till exempel centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola och vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Intentionen med planförslaget är att skapa en så kallad blandstad och på så sätt främja social hållbarhet genom att blanda bostäder, arbetsplatser, verksamhetslokaler, service och mötesplatser. En blandstad innehållande flera funktioner i form av exempelvis arbetsplatser, affärer, café och mötesplatser skapar en stimulerande och trygg stadsmiljö då människor har anledning att vistas här dygnet runt.

Beslutet om att anta planen sätts nu upp på kommunens anslagstavla. Om man vill överklaga planen ska detta göras senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp.