Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-09-29 KL. 10:47

Detaljplan ska bland annat pröva flytt av Badkrukan

Detaljplan ska bland annat pröva flytt av Badkrukan

När nya detaljplanen för hamnområdet i Båstad gjordes lyftes området runt Badkrukan samt de norra pirarmarna ut ur den planen. Nu har kommunstyrelsen beslutat om att plan för Badkrukan får upprättas och såmråd hållas.

Under planarbetet med Båstads hamn ingick området för Badkrukan fram till och med samrådsskedet. Efter samrådet lyftes området ur planen då det fanns stor osäkerhet kring hur området skulle nyttjas.

Nu ska en separat plan för Badkrukan och pirarmarna tas fram. I den ska en ny placering av byggnaden Badkrukan prövas för att öppna upp kopplingen och siktlinjen mellan hamnområdet och stranden. Tanken är då att flytta byggnaden med Badkrukan och omklädningsrummen en bit öster ut.

Detaljplanen föreslås även omfatta de nordligaste pirarmarna för att möjliggöra en utfyllnad mellan dem. På så sätt kan planen tillskapa ytterligare mark för verksamheter och service. Vatten och avlopp kommer i så fall att behöva dras ut till verksamheten på utfyllnaden. Enligt NSVA tillåts inte fler anslutningspunkter till det allmänna ledningsnätet från hamnområdet utan byggnaden får kopplas på det interna nätet och ansluta via befintlig anslutningspunkt.

Detaljplanen innebär en utveckling av hamnen med fler verksamheter, tydligare koppling till stranden och havet samt att området öppnas upp ytterligare för allmänheten.

Utvecklingen av hamnområdet gör även att det blir ett tydligare centrum för turismen och besöksnäringen. Planen innebär även att det ges bättre möjlighet att klimatsäkra byggnaderna där service finns.

Frågor som måste hanteras i planarbetet är bland annat allmänhetens tillgänglighet, klimatförändringar, strandskydd, sandflykt och påverkan på havsströmmar. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer därför att upprättas.

Kommunen beräknar att planen förväntas kunna antas tidigast 2021.

TEXT: PETER JAKOBSSON
BILD: BÅSTADS KOMMUN