BJÄRE 2022-11-15 KL. 14:30

Effektiviseringar väntar verksamheter i kommande budgeten

Av Peter Jakobsson

Samverkan för Bjäre har lagt fram sin rambudget för 2023 samt plan för 2024-2025. Inflation, energikris och krig i Europa gör samhällsutvecklingen mycket svår att sia om och alla delar ger osäkerheter för kommunens verksamheter. Oförändrad skattesats men effektiviseringar i verksamheter ska få ekonomin att gå ihop. Dock med mycket lägre resultat än tidigare år.

Effektiviseringar väntar verksamheter i kommande budgeten
Johan Olsson Swanstein (M) representerar största partiet i Samverkan för Bjäre som gemensamt lagt fram en budget för Båstads kommun 2023. Foto: Peter Jakobsson

Sedan corona kom in i bilden har samhället fått nya och kostsamma utmaningar. Under coronoaåren fick kommunerna i Sverige stora bidrag från staten för att kunna upprätthålla alla verksamheter och de delvis ändrade arbetsmetoder som var tvungna att ske. Båstads kommun gjorde stora vinster på sista raden under de senaste åren, mycket på grund av just statliga bidrag.

Nu är det andra hot mot ekonomin som tonat upp sig. Det är hög inflation, stigande räntor, energipriser som skenar och många spår en kommande lågkonjunktur. På flera håll i kommunens kärnverksamheter har detta redan märkts tydligt med ökade livsmedelspriser, ökade energikostnader, kommande räntehöjningar och andra parametrar som är baserade på prisbasbeloppet som ökat markant.
– Det är ett helt annat ekonomiskt läge nu mot vad det var för bara några månader sedan, inleder Johan Olsson Swanstein (M) kommunstyrelsens ordförande i Båstads kommun.
– Vi har väntat på en ny regering och se hur en skatteprognos skulle utveckla sig. Sen är det krig i vår närhet med alla dess osäkerheter.

Kommunens budget för 2023 är mycket svår enligt ledande politiker.
– Att lägga en budget är alltid svårt. Det finns många delar som är svåra att göra generella uppskattningar på. En budget är en prognos och detta kommer vara en skakig resa med allt som händer i omvärlden, förklarar Swanstein.
– Vi lägger nu en budget som är ganska stram, samtidigt vill vi värna kärnverksamheterna så gott det går.

Resultatet, som Samverkan för Bjäre i sin majoritetsförklaring ville ha till 3% av skatteintäkter och generella statsbidrag per år, är nu beräknat till 1% för 2023.
– Det nödvändigt att göra nu. Det är ett sånt år vi har framför oss, tyvärr. På sikt ska det sedan öka igen.


Resultatet för 2023 beräknas bli betydligt lägre än tidigare år. En konsekvens av rådande läget enligt politikerna.


I budgeten förklarar de att varje skattekrona ska göra största möjliga nytta i verksamheten. De säkerställer att den kommunala skattesatsen ligger kvar på oförändrad nivå om 20,23 procent.
– När mycket annat blir dyrare för de flesta medborgarna så vill vi verkligen inte öka på detta med höjd skatt. Vi är väldigt glada att kunna lämna den oförändrad även i år, säger Swanstein.

En betydande post i budgeten är på effektiviseringar. Det åläggs nämnderna att effektivisera med totalt 11,4 mnkr.
– Vi lägger ett större effektiviseringskrav på verksamheten som handlar om att se över hur vi jobbar och att hitta smarta lösningar. Detta för att slippa göra stora besparingar rakt över verksamheten. Vi har jobbat bra på detta sätt under förra mandatperioden, säger Johan Olsson Swanstein.

Är det realistiskt att göra dessa effektiviseringar?
– Jag, tror det. Vi vet inte riktigt hur ekonomin kommer utveckla sig och det följer vi mycket noga. Olika kompensationer som eventuellt kommer, statsbidrag och energibidrag med mer. Men alla behöver alltid jobba med effektiviseringar.

Båstads kommun har gjort stora investeringar de senaste åren. Två nya skolor har byggts och ett kostsamt arbete med att koppla Sydvatten till västra kommundelens ledningsnät. Framöver ligger också planerade investeringar och nu blir det kärvare tider.
– Investeringarna ligger fast även om några skjuts något år framåt. Förvaltningen kommer kontinuerligt följa utvecklingen i projekten vad gäller kostnader som nu kan fluktuera. Vissa investeringar bara måste vi fullfölja.

De stora investeringarna i närtid är att färdigställa projekten med Sydvatteninkopplingen, fortsätta med skolrenoveringar på Strandäng och i Östra Karup, det ska byggas korttidsboende, kommunkontoret ska byggas om och längre fram i planperioden planeras ett nytt äldreboende.
– Allt detta ligger kvar i planen men vi kommer följa hur den ekonomiska utvecklingen förhåller sig. Vi har sett över hela investeringsbudgeten och har koll på vad vi gör. Vi chansar inte med ekonomin och gör inga konstiga eller onödiga investeringar.

Är budgeten genomförbar?
– Budgeten är nu så realistisk som den kan vara just nu. Vi har räknat, vänt och vridit och funderat på det mesta sedan vi la de första ramarna i juni. Vi ser fortfarande att kommunen har en positiv utveckling sett till befolkningsutvecklingen vilket är viktigt. Sen hoppas vi att en del av de osäkra ekonomiska faktorerna blir mer stabila framöver. I stort är det en stabil och realistisk budget.

När nu 2022 går mot sitt slut ser det ut som kommunens resultat för året blir bättre än beräknat. 2022 ser ut att få ett resultat på drygt 45 miljoner mot budgeterat cirka 25.
– Bra år behövs för att skapa en stabil grund för kommunens ekonomi. Hade vi haft dåliga år bakom oss hade det varit än värre nu när det blir tuffare tider, säger Swanstein.