Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-07-07 KL. 08:00

Faunapassage för djurens bästa

Av Peter Jakobsson

Det byggs över motorvägen på toppen av Hallandsås. I månader har körfält varit blockerade men ekoduktens tidsschema håller och snart får vilda djur en möjlighet att korsa motorvägen på ett nytt och säkert sätt.

Faunapassage för djurens bästa
Ekodukten ska göra det säkert för djuren att korsa motorvägen.

Just nu bygger Trafikverket en ekodukt och gör andra faunaåtgärder längs med E6 på Hallandsåsen. Det görs för att minska motorvägens barriäreffekt. På så vis gynnas den biologiska mångfalden, djuren får det lättare att ta sig över vägen och viltolyckorna minskar.

E6 vid Hallandsåsen har viltstängsel på långa sträckor och är högt trafikerad. Därför blir den ett hinder för vilda djurs vandringsstråk. Genom utredningar har Trafikverket identifierat möjliga lösningar och nu bygger de en ekodukt, kompletterar viltstängslet och gör några mindre kringåtgärder. Målet är att underlätta för djuren att ta sig över vägen utan att skadas.

Ekodukten började byggas i januari 2021. För att påverka trafiken så lite som möjligt har det bara varit avstängt helt vid några få tillfällen. Trafik har letts om lite mellan körbanorna men sedan en tid är det två körfält öppna i norrgående riktning och ett i södergående. Så kommer det vara till september.

Landskapet där ekodukten byggs präglas av Hallandsåsens höjder och skogbeklädda branter. I utformningen av ekodukten var strävan att skapa en upplevelse för trafikanter som passerar under bron att landskapet dominerar över vägen. Ekodukten ska tydligt signalera att den är till för djur och natur.

Den 32 meter breda ekodukten kommer hålla ihop faunan på de olika sidorna av E6, så att djuren inte ska behöva vistas i åtskilda miljöer. Det kommer att planteras växtarter på bron från den närliggande miljön, för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. På ekodukten sätts faunaskärmar för att minska risken att djuren blir stressade och störda av bilarnas buller och ljus.

Hur ligger ni till med projektet?
– Det går bra. Vi ligger faktiskt lite före tidplan och vi planerar att vara klara i slutet av oktober, säger Fatri Rexhepi som är projektledare från Trafikverket.

Den valda brolösningen, med valv som byggs av stål, gör att man sparar mängden betong och därmed minskas klimatpåverkan. Utöver klimatvinsterna är detta byggnadssätt kostnadseffektivt. Det gör också att det går snabbare att bygga.
– Entreprenören har skött sig exemplariskt och inget oförutsett har hänt som påverkat bygget. Men visst är det några månader kvar så vi ska inte ropa hej än, förklarar Fatri.

Projektet kostar 70 miljoner och investeringen ska förhoppningsvis uppskattas av klövvilt såsom älg, rådjur och vildsvin, men även mindre däggdjur som är vanligt förekommande i området.

Text: Peter Jakobsson
Illustrationer: Trafikverket