Klik venligst
BJÄRE 2021-12-22 KL. 13:00

Fick inte till någon debatt om ändrade miljötaxor

Av Peter Jakobsson

Under kommunfullmäktige skulle reviderade miljötaxor beslutas. Taxorna gäller bland annat tillsynsavgifter för en mängd av verksamheter. Ett yrkande om en förändring från liggande förslag från BP möttes med total tystnad. ”Mycket märkligt att ingen ville svara men jag tror inte de vet vad de beslutar om” hävdar Bo Wendt.

Fick inte till någon debatt om ändrade miljötaxor
Djurhållare på Bjäre får årlig tillsynsavgift istället för avgift när tillsyn verkligen görs.

Ett av ärendena på årets sista kommunfullmäktige gällde miljötaxor. Kommunen har tillsynsansvar över miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och andra bestämmelser. I Båstads kommun har miljö- och byggnadsnämnden enligt reglementet
detta tillsynsansvar.

Kommunfullmäktige beslutade 2020 om införandet av nya taxor enligt SKR:s modell för behovsstyrd taxa. Grundtanken med den behovsstyrda taxemodellen är att tillsynsbehovet och taxan ska vara lika för lika verksamheter, oberoende av tillsynsmyndighet, kommun eller handläggare. Verksamheternas årliga avgift bestäms utifrån schabloner framtagna av SKR som bygger på branschens genomsnittliga tillsynsbehov genom en fast årlig avgift eller utifrån faktiskt nedlagd handläggningstid, då debiterad per timme.

Nu skulle ett antal av tillsynsavgifterna justeras genom beslut av kommunfullmäktige. Justeringarna som var föreslagna kom från SKR och de flesta gick ut på att de går från en debitering per faktiskt nedlagd handläggningstill till att bli årligen återkommande fasta summor.

Efter en kortare dragning av ärendet av Båstads miljöchef Michaela Sundström frågade Bo Wendt miljöchefen om vi i Båstads kommun kan frångå SKRs förslag och ha egna justeringar på vissa avgifter vilket Michaela sa att det går bra.

Sedan skulle församlingen gå till beslut. Ett yrkande kom från Bjärepartiet och framfördes av Bo Wendt. Det var att taxan avseende anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 10 djurenheter (max 100) skulle fortsätta vara timtaxa vid besök och inte ändras till en årlig tillsynsavgift för 3 timmar.
Motiveringen till yrkandet var att BP anser det orimligt att Bjäres förhållandevis små jordbruksenheter skall betala en årlig avgift med 3 timmar (ca 3000 kr per år) oavsett om de får besök eller ej. De påpekade även att tillsyn av djurhållning sker av länsstyrelsen och det miljösidan har att inspektera är gödsellagringen och eventuell tillsyn av växtodlingen. Detta anser de att det räcker att inspektera vart 5 år.

Ingen av de andra ledamöterna hade något att säga för att till skillnad mot yrkandet försvara liggande förslag till avgiftsändring.
Bo Wendt frågade igen om inte i alla fall centerpartiet kunde uttala sig i frågan.
Ajournering efterfrågades av Socialdemokraterna och partigrupper diskuterade avskilt i sina digitala rum för detta.
Efter Ajourneringen var det fortfarande tyst från församlingen. Ingen ville ta debatten eller ens ge en kommentar för att försvara ändringen som var på väg att beslutas och som BP ville stoppa.
– Här sitter vi och beslutar om en taxa som kanske påverkar ett hundratal lantbrukare på Bjäre och många i fullmäktige vet säkert inte vad det blir för konsekvenser. Det är ju bedrövligt att man, med respekt för våra småföretagare, inte vill ta debatten, säger Bo Wendt.
I kommunstyrelsen beslutades tidigare att gå vidare med grundförslaget.
– Då hänvisades bara till att vi skulle följa SKRs linje men jag frågade ju Michaela under KF om vi kunde göra lokala justeringar och det kunde vi. Då borde vi väl kanske även se över om gränsen på antal djur skulle sättas högre så att inte pensionärer och andra med ett 15-tal nötkreatur ska drabbas av denna taxa. Tror de inte kommer gilla att behöva betala 3000 kronor årligen, säger Bo Wendt.

Bo Wendt frågade om inte Centern kunde uttala sig eller kommentera ärendet men det var helt tyst.
– Jag tycker det är väldigt konstigt med tanke på Centerns bakgrund att de inte stöder oss i BP i detta. Också konstigt att de inte kan uttala sig alls, säger Bo.

Efter omröstning visade det sig att M, S, L, KD och C röstade för originalförslaget, BP och SD röstade för BPs ändring och MP la ner sina röster.
Beslutat blev att tillsynsavgiften för djurhållare med mellan 10 och 100 djur nu blir en årlig avgift på ca 3000 kronor istället för att vara en timtaxa vid besök.
– Jag tycker detta är allvarligt. Om vi menar något med att bevara Bjärehalvöns öppna landskap så ska vi inte straffbelägga de små lantbrukarna med 3000 koronor per år i onödan. Jag tror inte de kommer få någon tillsyn varje år för det behövs inte, konstaterar Bo.

Även andra avgifter i reglementet tycker Bo Wendt är orättvisa.
– Andra som får betala för tillsyn varje år är de som har samlingslokaler för fler än 50 personer, så då får bygdegårdar och andra betala 3000 kronor årligen men jag tror inte alls att tillsyn kommer göras varje år.

Text: Peter Jakobsson
Foto: Joakim S Ormsmarck