BJÄRE 2022-09-15 KL. 06:00

Förslag ska motverka kriminell och annan lagvidrig verksamhet

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun ska nu ta fram riktlinjer vid uthyrning av lokaler som ska motverka att kriminell eller annan lagvidrig verksamhet förekommer. Detta beslutades av kommunstyrelsen efter ett medborgarförslag påpekat bristen av objektivitet och likabehandling.

Förslag ska motverka kriminell och annan lagvidrig verksamhet

Medborgarförslaget från RSMH Nv. Skåne kom till kommunen redan i augusti 2021. Nu har politikerna beslutat i enlighet med tjänstemännens förslag att det ska tas fram en policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler. Policyn och riktlinjerna ska säkerställa likabehandling samt motverka kriminell eller annan lagvidrig verksamhet.

I medborgarförslaget framförs att: ”På förekommen anledning föreslår vi att kommunen utarbetar och säkerställer en ordning för hur man vid uthyrning av lokaler och annan utåtriktad verksamhet säkerställer de generella kraven på objektivitet, saklighet, likabehandling och ekonomiskförvaltning. Vi ser detta ytterst som en demokratifråga och något som dessutom står som en garant mot nepotism, orättvisor och maktmissbruk.”
– Vi tyckte att kommunen borde se på allmännyttan i lokalerna som hyrs ut. Att det är verksamheter som är breda och gagnar kommunen. Därför tycker vi att det borde finnas en policy, säger Hans Johansson från RSMH Nv. Skåne som skrivit under medborgarförslaget.


Hans Johansson företrädde RSMH Nv. Skåne i medborgarförslaget.


Kommunens svar blev att förvaltningen har studerat andra kommuners styrdokument i frågan och konstaterar att två saker är återkommande: Likabehandling samt att motverka kriminell eller annan lagvidrig verksamhet. Förvaltningen föreslog mot bakgrund av detta att förvaltningen får i uppdrag att ta fram policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler, som säkerställer likabehandling samt motverkar kriminell eller annan lagvidrig verksamhet och störande verksamheter.

Kommunstyrelsen i Båstads kommun beslutade på septembermötet att ge förvaltningen i uppdrag att innan 2022-års slut ta fram policy och riktlinjer för uthyrning av lokaler.
– Det var förnuftigt av dem! Det har varit en brist som har skapat orättvisor. Jag är glad att de tar till sig detta och ska ta fram en policy, de har de all heder av, säger Hans Johansson.