BJÄRE 2021-12-18 KL. 17:24

Fritidsodling tillåts på kommunal mark

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun vill främja fritidsodling på kommunal mark och pekar på att det blir en mötesplats över generationer och kulturer samt kan ge en förbättrad folkhälsa genom ökad självförsörjning av livsmedel, möjlighet till utevistelse och en meningsfull fritidssysselsättning. Nu har kommunstyrelsen klubbat riktlinjerna för fritidsodling på kommunal mark.

Fritidsodling tillåts på kommunal mark
Odlingssällskap kan ansöka om att få odla på kommunal mark.

I Förslöv finns en fritidsodling som sköts gemensamt av fem familjer, vilket fungerar mycket bra. När kommunen besökte fritidsodlingen inkom önskemål om att Båstads kommun tillhandahåller mer outnyttjad och lämplig kommunal mark till intresserade odlare utan kostnad.

Båstads kommun beskriver att de vill främja fritidsodling på kommunal mark dels på grund av att det blir en mötesplats över generationer och kulturer, dels för att det ger en förbättrad folkhälsa genom ökad självförsörjning av livsmedel, möjlighet till utevistelse och en meningsfull fritidssysselsättning.

Utredningen visar att kommunfullmäktiges mål om att Båstads kommun ska vara attraktiv att leva, bo och verka i, uppfylls av att erbjuda kommuninvånare fritidsodling på kommunal mark.

I barnkonsekvensanalysen pekas på att medverkan i odlingar är lärorikt både för barn och vuxna och att lära sig odla kan stärka självförtroendet.

Riktlinjer för fritidsodling på kommunal mark i Båstads kommun och förslag till avtal om nyttjanderätt för fritidsodling har tagits fram.

Riktlinjerna stipulerar att för att få odla krävs det ett odlingssällskap eller liknande med säte i Båstads kommun. Enskilda personer tilldelas inte mark.

Odlingen måste ligga på kommunens mark och minst 25 meter från en hårt trafikerad väg. Odlingen får inte konkurrera med andra aktiviteter och friytor ämnade för lek och annan spontan aktivitet.

Det som får odlas är grönsaker, bär, blommor, kryddor och mindre buskar. Träd och större buskar är inte tillåtna. Plantering av invasiva arter är inte tillåtet. All odling ska ske enligt ekologiska principer, alltså utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.
Att odlingen är uppförd på kommunal mark innebär att platsen inte får inhägnas. Även om platsen är tillgänglig för alla så innebär detta inte att det som odlas får skördas av allmänheten. Skylt om att allmänheten inte får skörda det som växer får sättas upp.

Om odlingen inte sköts och ger anledning till upprepade klagomål från allmänhet eller närboende har kommunen rätt att avveckla odlingsområdet efter samråd med berörda odlingssällskapet. Avveckling kan även bli aktuellt om sällskapet själv vill avsluta projektet. I båda fall är sällskapet skyldig att på egen bekostnad återställa platsen till ursprungligt skick eller efter överenskommelse.