Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-10-27 KL. 13:30

Gode män och förvaltare saknas i Båstads kommun

Av Peter Jakobsson

Sedan den 1 januari 2019 ingår överförmyndarverksamheten i Båstads kommun i en samverkan tillsammans med Halmstad, Hylte och Laholm. Att hitta gode män som ställer upp ideellt är svårt. Verksamheten lyckas inte nå upp till sina mål.

Gode män och förvaltare saknas i Båstads kommun
Carolina Winkler är verksamhetschef för överförmyndarverksamheten i samverkan. Foto: Peter Jakobsson

Överförmyndarverksamheten i Samverkan är ett samarbete som Båstad anslöt sig till 2019 och består nu av Halmstads, Hylte, Laholms och Båstads kommuner. Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, utveckling, kompetens, kvalitet, rättssäkerhet och att uppnå kostnadseffektivitet. Administrationen och överförmyndarens kansli finns i Halmstad.

Överförmyndarnämnden har som uppgift att motverka rättsförlust för de svagaste i samhället. Det är underåriga (barn under 18 år), samt de som på grund av sin sjukdom eller annan anledning har en god man eller förvaltare förordnad för sig.

Många gånger är det anhöriga som ställer upp som god man eller förvaltare men även de som inte har anhöriga som kan utföra uppdraget har rätt att få hjälp.

Till summeringen för överförmyndarverk-samhetens delårsbokslut T2 2021 konstaterades att det saknas gode män och förvaltare i 42 nya ärenden där hjälpbehövande inte får någon hjälp (Halmstad 25, Hylte 3, Båstad 5 och Laholm 9). Därutöver saknas det gode män i 7 ärenden där gode mannen ansökt om att bli entledigad från uppdraget.

Verksamhetens mål är att samtliga hjälp-behövande som har rätt till god man ska få det. Detta uppfylls inte i nuläget.
– Det finns många anledningar till att det ser ut som det gör. Det ideella engagemanget minskar i samhället. Det gäller även inom föreningsliv och politiken. Många har inte tid att engagera sig ideellt, konstaterar kanslichef Carolina Winkler.
Svårigheter att hitta gode män och förvaltare är ett problem i hela landet. Nu tas ett nationellt grepp kring detta och föräldrabalken ses över för att skapa möjligheten till att ta in professionella gode män.
– Förändringen föreslås kunna gälla från första januari 2023. Då skulle det vara möjligt att kommunala förvaltarenheter och privata företag kan erbjuda tjänster som god man och förvaltare. Det kommer nog att vara det som krävs för att vi ska kunna klara uppdraget att rekrytera god man till alla som behöver hjälpen, säger Carolina.

Även andra möjligheter utreds.
– Nämnden för överförmyndare i samverkan har förslaget att kommunstyrelsen utreder om Halmstads kommuns förvaltarenhet utökas så att de åtar sig fler uppdrag är idag. Utredningen ska även undersöka om förvaltarenheten kan åta sig uppdrag för samverkanskommunerna. Det hoppas vi går genom så det blir ett komplement till de ideella personerna.

Pandemin har påverkat överförmyndar-verksamheten på olika sätt.
– Överförmyndarens uppdrag att utbilda gode män har fungerat bra under pandemin då utbildningar har skett digitalt och den digitala kunskapen har ökat. Rekrytering av gode män till nya uppdrag har varit svårare då många av de som åtar sig uppdrag är i 70-årsåldern och tillhörde riskgrupp som skulle hålla social distansering. Det gjorde det svårt för dem att besöka banker och huvudmannens boende. Nu när de flesta är vaccinerade och samhället öppnat igen så fungerar det bättre igen.
Innan regel- och lagförändringar är klara måste verksamheten fortsätta förlita sig enbart på ideella personer som vill hjälpa till, vilket det behövs fler av.
– Ideella personer som åtar sig uppdrag som god man gör en jättestor och viktig insats för sina medmänniskor och de hjälpbehövande. Det finns ett stort behov av fler som är beredda att ta på sig sådana uppdrag, avslutar Carolina Winkler.