Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2018-02-10 KL. 08:44

Hälften hyresrätter på Sunnan i Torekov

Hälften hyresrätter på Sunnan i Torekov

På gräsytan mellan Ica och Fabriken i Torekov planeras det för byggande av lägenheter och radhus. Redan 2011 startade projektet och det är en bit kvar. Socialdemokraterna har kämpat och fick genom sitt önskemål på hyresrätter i området.


Det var med det EU-finansierade Leaderprojekt ”Torekov året runt” som planeringen för att bygga på marken kom på tal. Projektets utvecklingsområde var att arbeta fram underlag till en detaljplan för en framtida centrumutveckling. För att kunna genomföra detaljplanen behövdes en aktör som var villig att satsa på Torekov och kunde bekosta en planprocess och efterföljande exploatering.

Promus livsmedelsfastigheter AB, ägaren till ICA:s fastighet Sunnan 10, framförde att detvar ett intressant projekt som man var beredd att satsa på. Mot bakgrund av fastighetsägarens vilja att vara med och utveckla området beviljades Promus planbesked för området i oktober 2012. Ett första planavtal upprättades 2012-11-21.

2013 avslutades Leaderprojektet varpå detaljplanearbetet påbörjades för att konkretisera de tankar som projektet mynnade ut i. Efter en del turer och ändringar upprättades ett nytt planavtal i mars 2016.

Det första förslaget på byggnationen omfattade fem flerbostadshus i 3+1 våningar och åtta enbostadshus i 2,5 våningar. Politikerna var dock överens om att husen skulle höjas en våning till 4+1 våningar vilket infördes i justerat detaljplaneförslag.
Vid samråd av planen kom många synpunkter som handlade om våningsantalet. Nytt förslag från arkitekt presenterades i mars 2017 med lägre hus vilken politiken inte hade några direkta invändningar mot.Planritning av etapp ett med bensinstationen kvar.

Efter det har detaljplanen fortsatt att revideras i de politiska instanserna.
– Det är den sista riktigt centrala marken i Torekov som kommunen äger. Det har varit många turer kring denna mark. En dialog har skett med de boende i Torekov vilket gav ett tydligt besked: Att karaktären som småskaligt fiskesamhälle skall bevaras, även utanför de gamla delarna. Att bensinstationen och affären är viktiga för varandra, för att dra kunder. Att boende efterfrågas för äldre som vill flytta från sina hus. Att det skall vara boende som i första hand bebos året runt, säger Ingela Stefansson (S).

På kommunstyrelsens sammanträde i maj yrkade socialdemokraterna att: ”den sista kommunala marken i centrala Torekov används till ?trygghetsboende” och minst hälften av husen ska vara hyresrätter.”
– De andra partierna var först tveksamma till detta, men har sen alla anslutit sig till dennalinje. Förhandlingar med exploatören har gjorts och ett avtal som möjliggör att hälften blir i hyresform och hälften ägandeform. Planen har omarbetats och området byggs ut i två etapper. Detta möjliggör att bensinstationen får vara kvar på nuvarande läge, berättar Ingela Stefansson.Perspektiv från söder

Perspektiv från väster

Det var på kommunstyrelsens sammanträde i januari som det bestämdes att: ”Avtal ska upprättas innan detaljplanen antas där exploatören garanterar att minst 50% av lägenheterna upplåts med hyresrätt.”
Avtalet kommer upprättas först innan detaljplanen går upp för antagande, så det kommer dröja några månader till då planen först ska skickas ut på granskning.
– Det som händer just nu är att planförslaget revideras utifrån inkomna synpunkter i samrådet samt utifrån vad politikerna beslutade om senast. När handlingarna väl är klara kommer det lyftas på nytt i politiken för beslut om granskning, berättar Henrik Eliasson, planarkitekt Båstads kommun.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson