Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-03-21 KL. 11:09

Handlingsplaner för att minska antalet självmord saknas i Båstad

Handlingsplaner för att minska antalet självmord saknas i Båstad

Varje år dör i genomsnitt 152 personer i självmord i Skåne län, och ungefär tio gånger så många försöker ta sitt liv. Trots detta saknas en handlingsplan för hur självmorden kan förebyggas i Båstads kommun.

Folkhälsomyndigheten publicerade nyligen en nationell undersökning där endast 31 procent av de svarande kommunerna uppger att de har en lokal suicidpreventiv handlingsplan.

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. De har begärt ut hittills opublicerade uppgifter om vilka kommuner som har antagit en handlingsplan för att strukturerat arbeta med att förhindra självmord. Båstads kommun är en av de kommuner som inte har kommit igång med arbetet.
– Lokala handlingsplaner är ett viktigt verktyg för att minska antalet självmord, då forskningen tydligt visar att kunskap och insatser nära människors vardag är avgörande för att vända siffrorna. Det kan till exempel handla om att man i skolorna lär eleverna hur de kan möta livets svårigheter och att samtliga anställda i kommunen får mer kunskap om hur man kan prata om självmord och psykisk ohälsa, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Suicide Zero uppmanar Båstads kommun att vidta följande åtgärder:
1.Politiskt ansvariga ska fatta beslut om att kommunen ska ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet. Handlingsplanen ska innehålla tidsatta och uppföljningsbara mål och bygga på forskning. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har nyligen tagit fram en bra översikt som ger vägledning till effektiva självmordsförebyggande insatser.
2. Den politiska ledningen behöver se till att det finns någon som är ansvarig för helheten och att resurser kopplas till de insatser som ska genomföras.
3.?Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens samtliga förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.
4.?Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och omhändertagande av situationen efter självmord måste också tas fram till kommunens samtliga verksamheter.

Det är en förutsättning för att kommunens handlingsplan ska kunna genomföras med tillräcklig kraft.
Kartan illustrerar vilka kommuner som har svarat ja på frågan om det finns en handlingsplan för att förebygga självmord.

Denna inkluderar även de kommuner som kompletterat sitt svar med information som gör att det framstår som osäkert huruvida man faktiskt har en kommunövergripande handlingsplan med fokus på att förebygga suicid på plats.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: ERIK SIMANDER, BILDBYRÅN
GRAFIK: SUICIDE ZERO