Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-10-06 KL. 09:34

Hur tänker politikerna på hållbarhet?

Hur tänker politikerna på hållbarhet?

Hållbarheten är i högsta grad på agendan såväl nationellt som internationellt. Men hur ser det ut inom den lokala politiken? Bjäre NU kontaktade de lokala partierna för att stämma av var de egentligen står i frågan och svaren kom att variera en hel del.

Vår initiala fråga var hur partierna ser på vårt utgångsläge, är Båstad i dag en hållbar kommun? Här var partierna relativt samstämmiga i att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Centern och Moderaterna lyfte att kommunen har högt uppsatta mål inom många miljöområden. Bjärepartiet är det parti som var mest nöjda med dagsläget men de lyfte samtidigt vikten av alla industrialiserade länder måste minska utsläppen. Miljöpartiet påpekar att det inte finns någon kommun som är hållbar. Det skulle innebära att vi skulle kunna fortsätta leva och konsumera på det sätt vi gör idag i all framtid och det kan vi inte. På många områden ligger Båstads kommun ändå väl till när det gäller hållbarhet

Agenda 2030 och de Globala Mål som satts upp av FN är en mycket viktig del i arbetet för en hållbar värld och här ser partierna olika utmaningar på det lokala planet.

Socialdemokraterna ser omställningen av den kommunala fordonsparken som en utmaning medan Bjärepartiet ser vikten av ett tryggt samhälle och en fungerande integration som den stora faran för att klara av att nå de uppsatte målen.
Övriga partier är eniga i att den stora utmaningen till stor del ligger i att få alla att arbeta mot samma mål i samhället, politiker, tjänstemän och kommuninvånare måste dra åt samma håll. Moderaterna menar att samverkan med näringsliv och föreningar är viktig för att säkra en hållbar utveckling.

Partierna är överens kring att kommunen har ett relativt bra utgångsläge då man redan i dagsläget har flera områden som man ligger långt fram kring dessa frågor. Här lyfter Kristdemokraterna vår matproduktion där vi har förmånen att kunna äta mycket närodlat och de ekologiska alternativen blir fler och fler. Liberalerna tar upp det faktum att kommunen tagit beslut om bergvärme och solceller på Skogsbyns förskola och Förslövs skola samt att man inom organisationen minskat bilkörandet till förmån för elcyklar. Flera partier lyfter Båstadhems arbete som ett exempel där man lyckas sänka uppvärmningskostnaderna och påbörja en energiomställning i fastighetsbeståndet. Miljöpartiet menar att en av de största utmaningarna är att få tid, engagemang och resurser till att arbeta med hållbarhetsfrågor. Kommunen har en liten organisation och en mycket ansträngd ekonomi. Andra kommuner engagerar miljöstrateger, klimatsamordnare, näringslivsstrateger, hållbarhetssamordnare med mera för att få fart på arbetet med dessa frågor. Båstad kommun har inte några sådana kompetenser.

Inför den kommande Hållbarhetsveckan är förväntningarna stora. Våra lokala politiker hoppas att veckan ska sprida kunskap och intresse kring dessa frågor, såväl inom politiken som hos kommuninvånarna.

Det är ingen tvekan om att Hållbarhetsfrågan är en av vår tids absolut viktigaste frågor, med all sannolikhet den allra viktigaste. De Globala Målen är det internationella språk kring vilket världen kan enas och så även här i Båstad. Utmaningen ligger nu till stor del i att bryta ner målen och applicera dem på ett lokalt plan och här kommer våra folkvalda politiker att spela en viktig roll och om vi får tolka de svar som kommit in är samtliga partier positivt inställda till hållbarhetsfrågan och arbetet kring denna, nu återstår det att se om orden omsätts i handling.

TEXT: JOAKIM S ORMSMARCK