BJÄRE 2023-03-14 KL. 14:00

Husdrömmen på Bjäre gick upp i rök för blåbärsodlare

Av Carina Nilsson

Det blir inget nytt bostadshus på en fastighet i närheten av Segeltorp, där en blåbärsodlare ville bygga ett nytt hus för att kunna se till sin odling dygnet runt.
Mark- och miljööverdomstolen har sagt nej.

Husdrömmen på Bjäre gick upp i rök för blåbärsodlare
En blåbärsodlare som ville bygga hus på Bjäre hövdade att han behövde bo precis intill odlingen. Foto: Bildbyrån

Blåbärsodlaren, som är i 70-årsåldern och skriven i Djursholm, äger en liten släktgård på Bjäre. Fastigheten har gått i arv och under 2020 ansökte han om positivt förhandsbesked för att få bygga ett nytt enbostadshus med två ekonomibyggnader på släktgården.

Blåbärsodlaren anser att han behöver bo på platsen av säkerhetsskäl och för att kunna se till odlingen dygnet runt.

Kommunens tjänstemän sade nej till ansökan, bland annat med motiveringen att man då skulle använda brukningsvärd jordbruksmark. Tjänstemännen bedömde också att åtgärden inte uppfyllde de särskilda villkor som översiktsplanen anger för området. Det handlar om flera olika riksintressen så som naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv. Den omfattas dessutom av länsstyrelsens kulturmiljöprogram Segeltorp – Hovs hallar och Skånelinjen (Per Albin-linjen). Fastigheten gränsar också till naturreservat i norr och öster.

Politikerna i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden tyckte annorlunda. De gick emot tjänstemännen och beviljade ett positivt förhandsbesked, men med villkoret att en bärodling skulle etableras på fastigheten.

Grannarna var dock inte glada. 15 personer överklagade till länsstyrelsen varav 11 ansågs vara behöriga. De ifrågasatte bland annat varför han skulle behöva bygga ett nytt hus på platsen när han redan har en bostad cirka en kilometer ifrån odlingen.


Ärendet landade hos mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans för bygglovsärenden. Foto: Bildbyrån


Länsstyrelsen sågade nämndens beslut att sätta en bärodling som villkor för förhandsbeskedet. De skriver bland annat att ”…odlingen kan etableras och därefter upphöra och kvar blir då en lovgiven byggnation som trots allt blir bestående… Redan på denna grund finns det skäl för att upphäva det överklagade beslutet” skriver länsstyrelsen. Men de slår också ner på att marken är brukningsvärd jordbruksmark och att platsen omfattas av flera olika riksintressen. Länsstyrelsen upphävde alltså nämndens beslut.

Blåbärsodlaren var inte nöjd. Han överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Växjö.

Vid denna tidpunkt hade han redan etablerat en blåbärsodling på platsen och dessutom börjat förbereda för anläggandet av två ekonomibyggnader.

Ekonomibyggnaderna fick sedan betydelse för prövningen eftersom enbostadshuset skulle uppföras i anslutning till ekonomibyggnaderna. Då fastigheten är taxerad som en lantbruksfastighet krävs inte heller bygglov för ekonomibyggnader.

Mark- och miljödomstolen gick nu på blåbärsodlarens linje. Rätten ansåg att det fanns förutsättningar för att ta platsen i anspråk för nybyggnation av ett enbostadshus, och att detta inte var i strid med några av riksintressena. Domstolen meddelade att positivt förhandsbesked skulle meddelas, och att villkoret med blåbärsodlingen fortsatt skulle gälla.


Mark- och miljööverdomstolen ligger vid Svea hovrätt i Sockholm. Foto: Pressbild


Sex av grannarna överklagade ännu en gång. De fick prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen som är högsta instans för den här typen av mål.

Nu gjordes åter en ny bedömning. Mark- och miljööverdomstolen ansåg bland annat att blåbärsodlarens argument om att odlingen kräver ständig tillsyn handlar om ett enskilt intresse som är svagt när odlaren har ett bostadshus cirka en kilometer från odlingen.

De skriver också att villkoret om en etablering av en blåbärsodling på fastigheten faller utanför ramen för de syften som ska tillgodoses vid en bygglovsprövning. Ett sådant villkor får inte meddelas enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer.

Mark- och miljööverdomstolen anser också att skyddsintressena och de allmänna intressena väger tyngre än det enskilda intresset att få uppföra ett bostadshus på platsen.

Domstolen upphäver alltså det positiva förhandsbeskedet och ärendet har nått vägs ände. Beslutet kan inte överklagas.