Klik venligst
BJÄRE 2023-11-08 KL. 15:07

Inga nya förtydliganden av regler för solceller görs nu

Av Peter Jakobsson

Bjärepartiet önskade i en motion att Båstads kommun skulle ta fram ett dokument som skulle förtydliga byggregler kring solceller. Detta för att vägleda allmänheten kring regelverket med syfte att få till stånd mer solceller i Båstads kommun. Svaret blev att riktlinjer redan finns.

Inga nya förtydliganden av regler för solceller görs nu
Riktlinjer för byggande av solceller finns i kommunens arkitektpolicy. Foto: Bjäre NU/Arkiv

I en motion önskade Bjärepartiet en förenkling av regelverk för solceller. Detta genom att ta fram ett dokument som förtydligade byggreglerna. Motionen bereddes av kommunens tjänstemän som pekade på att det i den arkitekturpolicyn som antogs av fullmäktige i september 2023 finns dels generella riktlinjer om solceller, dels finns i ett fåtal av områdesbeskrivningarna bedömningar om att solceller inte är lämpligt med hänsyn till den värdefulla miljön.

I utredningen förklaras att en majoritet av taken i kommunen inte omfattas av några restriktioner mot solceller eller solpaneler och är bygglovbefriade enligt gällande lagstiftning med undantag för värdefull miljö. Inom värdefull miljö prövas om solceller kan tillåtas på mindre exponerade takfall utan att förminska byggnadens eller området kulturmiljövärde genom en bygglovsprövning.

Vidare beskriver kommunen att det finns ett begränsat antal detaljplaner som reglerar takmaterial och takkulör. Miljö- och byggnadsnämnden har, efterhand som det blivit aktuellt med ärenden med solceller inom dessa planområden, tagit ett principiellt beslut om avvikelsen med solceller är en liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser om takutformning eller inte är det.

Det förklaras vidare att en kommun inte kan ha egna regelverk som saknar stöd eller strider mot gällande lagstiftning inom området oavsett om det är mer gynnande eller mer restriktivt mot den enskilde. En kommun kan inte heller ha styrdokument som föregriper en prövning i det enskilda ärendet.

I arkitekturpolicyn som kommunfullmäktige antog i september finns riktlinjer för solceller och solpaneler samt en beskrivning av vilka regler som gäller. Därför bedöms att det inte föreligger ytterligare behov av riktlinjer.

Kommunstyrelsen valde med denna förklaring att anse motionen som besvarad och ärendet avslutat.

Bjärepartiets Bo Wendt accepterade kommunens utredning och beslut.

– Det kan vara lite komplicerat och kanske kunde det vara bra med tydligare förklaringar kring reglerna på kommunens webb, ansåg Bo Wendt och fick till svar att kommunens webbplats och dess innehåll nu håller på att byggas om och informationsmaterial uppdateras.