BJÄRE 2023-02-08 KL. 15:00

Kommunen duckar på motion om biologisk mångfald i vägkanterna

Av Peter Jakobsson

Centern inkom i somras med en motion med önskan att Båstads kommun skulle se på möjligheterna att ta efter ett av Trafikverkets pågående pilotprojekt som har som till syfte att öka den biologiska mångfalden i vägkanterna samtidigt som det slåttrade gräset ska omvandlas till biogas.

Kommunen duckar på motion om biologisk mångfald i vägkanterna

Varje år slåttrar Trafikverket 20 000 mil vägkant i hela landet för att ge fri sikt och bättre säkerhet för trafikanter. Pilotprojektet i Skåne testar en ny skötselmetod som är bra för både natur och klimat. Med en för ändamålet utvecklad slåttermaskin skördas växterna, samlas upp och transporteras till Gasums biogasanläggning i Jordberga. På biogasanläggningen omvandlas biomassan till biogas, som därefter distribueras via gasledning till marknaden.

Ytterligare en vinst med projektet är att en restprodukt från biogasproduktionen är gödsel av hög kvalitet, som kan levereras ut till lantbruk i regionen.

Båstads kommuns tjänstemän har undersökt motionens önskan om att kommunen ska ta efter projektets metoder för skötsel av vägkanterna. Resultatet blev att förvaltningen pekade på att det är en relativt liten andel vägrenar och diken som de sköter via slåtter eftersom huvuddelen av vägnätet där kommunen är väghållare är inom tätorter.

Föreslaget blev att kommunen inte agerar på mer sätt än att inhämta de erfarenheter som kommer från projektets slutrapport. Med detta i beaktning föreslog förvaltningen att motionen skulle anses besvarad.

Denna slutsats delades även av kommunstyrelsens arbetsutskott och ordinarie kommunstyrelse. Svaret skall även slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige.