Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-11-09 KL. 12:57

Länsstyrelsen underkänner lokala ordningsföreskrifter

Länsstyrelsen underkänner lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige beslutade i juni att godkänna förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för kommunen.

Angående hundar ville kommunen att föreskriften skulle lyda:
”Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats eller plats som jämställs med offentlig. Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i 3§ mom 2 under tiden 1 / 5 - 15 /9 mellan kl. 08.00 - 18.00. Detta med undantag för av kommunen särskilt anvisade områden för hundbad.”

Länsstyrelsen kommentar:
”Mot bakgrund av praxis och vad som anförts i utredningen till ordningslagen om koppling av hund, gör Länsstyrelsen bedömningen att föreskrifterna 20 § första, andra och tredje meningen fått alltför vidsträckt geografisk utbredning. Det noteras särskilt att föreskrifterna i andra och tredje meningen även omfattar - eller genom sin lydelse och sitt sammanhang förefaller omfatta - djur som vistas inom områden som inte är offentlig plats eller jämställda med offentlig plats. Föreskrifterna får anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet och ska därför upphävas.”

Vad gäller grillning skrev kommunen i ordningsföreskrifterna:
”Grillning på offentlig plats och plats som jämställs med offentlig får endast ske på iordningställda fasta grillplatser under ordnade former.”

Länsstyrelsens kommentar:
”Länsstyrelsen anser att föreskriften i 22 §, som omfattar alla offentliga och därmed jämställda platser i kommunen, fått ett alltför vidsträckt tillämpningsområde och därmed lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskriften ska därför upphävas.”

Vad gäller fyrverkerier ville kommunen föra in i ordningsföreskrifterna:
”Användning av pyrotekniska varor tillåts endast på nyårsafton mellan kl. 18.00 - 02.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från följande vård- och omsorgsboenden:
Åsliden, Östra Karup
Skogsliden, Båstad
Ängagården, Förslöv
Haga park, Förslöv
Almgården, Grevie”

Länsstyrelsen:
”Sammanfattningsvis bedömer Länsstyrelsen att 23 § första stycket lägger onödigt tvång på allmänheten eller gör obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Föreskriften ska därför upphävas. Länsstyrelsen har inget att erinra mot föreskriften om totalförbud mot användande vid uppräknade vårdhem i 23 § andra stycket. Denna ska inte upphävas.”

Enligt kommunstyrelsens ordförande har kommunen valt att inte överklaga Länsstyrelsens beslut. Nya formuleringar kan dock komma att prövas.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: JULIA S ORMSMARCK