BJÄRE 2022-09-09 KL. 06:15

Luftföroreningarna oväntat höga i byn

Av Peter Jakobsson

I stora delar av Båstads kommun är det mycket låga halter av luftföroreningar enligt den senaste kontrollen av luftkvalitet som utförts. En ort sticker dock ut vad gäller både farliga partiklar och kvävedioxid i luften. Det är Östra Karup som tyvärr har en brant motorvägsbacke som närmsta granne till byn.

Luftföroreningarna oväntat höga i byn
Partikelnivån (PM10) i Båstads kommun.

Med regelbundenhet genomförs kontroll av luftkvalitet i alla Sveriges kommuner. Detta har kommunerna en skyldighet att kontrollera och ha kunskap om sedan införandet av miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet. Den senaste årsrapporten för kontroll av luftkvalitet i Båstads kommun, som är utförd av Skånes Luftvårdsförbund, visar i stort på mycket låga halter av luftföroreningar.

Halten beräknat timmedelvärde för kvävedioxid ligger i större delen av Båstads kommun på 12-15 µg/m3 och i tätorterna något högre 15-18. En ort sticker dock ut och det är Östra Karup som till stora delar ligger på 36-42 µg/m3. Detta på grund av den kraftiga lutningen på E6 upp för Hallandsås som är krävande för tung trafik som i många fall får anstränga motorerna rejält för att dra de tunga lasterna upp för backen. De beräknade halterna ligger dock långt under miljökvalitetsnormen på 90 µg/m3 och även under den nedre utvärderingströskeln på 54 µg/m3.


Timmedelvärde av kvävedioxid i luften i Båstad och Östra Karup.


Det beräknade dygnsmedelvärdet för partiklar (PM10) ligger mellan 20 och 21 µg/m3 i större delen av kommunen och något högre i tätorterna Båstad och Förslöv. I Östra Karup är det upp till 25 µg/m3. Även dessa halter ligger långt under miljökvalitetsnormen på 50 µg/m3 men i Östra Karup tangeras den nedre utvärderingströskeln på 25 µg/m3.

För att jämföra så är partikelmängden i Östra Karup i paritet med delar av Malmös innerstad.
Timmedelvärdet för kvävedioxid i Östra Karup är i samma nivå som större delar av stadsregionerna i Malmö och Helsingborg även om det i de städer finns stråk med ännu högre halter.

Sedan 2017 har kontroll av luftkvalitet i samtliga 33 skånska kommuner inom samverkansområdet Skåne bedrivits av Miljöförvaltningen i Malmö genom ett avtal med Skånes luftvårdsförbund. Genom att delta i samordnad kontroll av luftkvalitet uppfyller alla medlemskommuner samtliga krav kopplade till kontroll av utomhusluften enligt miljöbalken.


Timmedelvärde av kvävedioxid i luften i Båstads kommun.


Rapporten ger en helhetsbild av uppmätta och beräknade halter av luftföroreningar inom kommunerna och samverkansområdet Skåne. Uppgifterna om luftkvaliteten rapporteras även till den nationella datavärden SMHI.