BJÄRE 2023-10-27 KL. 16:08

Masten i Hemmeslöv har fått bygglov beviljat

Av Peter Jakobsson

Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun har beviljat bygglov för nybyggnad av en 36 meter hög mobilmast, av typen monopole, samt en teknikbod i Hemmeslöv. Placeringen är i en skogsdunge mellan två bostadsområden i norra delen mot gränsen till Laholms kommun.

Masten i Hemmeslöv har fått bygglov beviljat
Bygglov har beviljats för en mobilmast i Hemmeslöv. Masten på bilden är ett exempel på en mobilmast som finns bakom NP Nilsson i Båstad. Masten i Hemmeslöv är tänkt att bli högre. Foto: Peter Jakobsson

Bakom bygglovsansökan står företaget On Tower Sweden AB som förklarar att de har till uppgift att bygga ut infrastrukturen för mobiloperatören Hi3G Access AB’s allmänna mobilnät, vilket det är frågan om i detta fall. Det är Hi3G Access AB’s nationella radioplan som ligger till grund för var och en av de anläggningar som måste uppföras skall placeras.

I utredningen till bygglovet slås fast att mobiltelefontäckningen i området är dålig och det är ett allmänt intresse att elektronisk kommunikation fungerar i området. Gällande detaljplans genomförandetid är slut och det allmänna intresset att få täckning i området bedöms väga tyngre än det enskilda intresset.

On Tower Sweden motiverar att valet av placering är gjord utifrån de radiomässiga behoven, villkoren och begränsningarna sett utifrån hur anläggningen skall verka tillsammans med det redan befintliga och kända planerade omkringliggande radionätet. Innan ansökan om bygglov har arbetet föregåtts under lång tid med att finna en placering som passar in i radionätet, dvs där den gör nytta. Genomförd bakomliggande utredning av tänkbara placeringar är utförd och denna placering sågs som mest fördelaktig.

Mobilmasten är tänkt att placeras i området Heden i Hemmeslöv, precis mot gränsen till Laholms kommun.

För tornets utförande har On Tower Sweden valt en monopolekonstruktion för att utgöra minsta möjliga påverkan på landskapsbilden och naturmiljön. I dokumenten framgår att den 36 meter höga monopolen är en homogen rörkonstruktion vilken inte har några staglinor. Den uppmäter 660 mm i diameter upp till höjden om 18 m över fundament, därefter smalnar den av till endast 324 mm i diameter upp till toppen. Höjden har minimerats till lägsta möjliga höjd för att klara av de radiomässiga kraven, samt att möjliggöra ytterligare en operatörs utrustning och på så vis medge samordning, ett väl utnyttjande av samhällsresurserna och minimering av antalet nya master och torn i området.

Ritning på tilltänkta masten som fått bygglov.

Bygglovsärendet har remitterats till Miljöavdelningen, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Försvarsmakten, Luftfartsverket, Ängelholms och Halmstads flygplats. Remissinstanserna tillstyrker att lov ges med förutsättning att dess synpunkter beaktas.

Ärendet har även remitterats till kända sakägare genom annons i tidningar och brev till samtliga fastighetsägare inom ca 130 meter diameter från mastens tänkta placering.

Kommunen har fått in synpunkter på bygglovsansökan med huvudsaklig oro om att masten stör den fina utsikten eller oro om strålningsrisk. Samhällsbyggnadskontoret bedömer dock att masten/monopolen inte kommer att ge någon negativ påverkan i området samt kommer inte på något sätt att påverka någons utsikt negativt. Risken för strålning och människors hälsa bedöms inte tillräckligt stor enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rapport för att kunna användas som ett skäl till att neka bygglovet.

Bygglovet beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden efter omröstning med utfallet 5 JA-röster och 2 NEJ-röster. Centern och Bjärepartiet röstade mot bygglov medan resten var för bygglovet som därmed fick positiv majoritet.