Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-03-01 KL. 10:25

Medborgarlöften för tryggare framtid är signerade

Medborgarlöften för tryggare framtid är signerade

Båstads kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i. För att uppnå detta har Båstads kommun och lokalpolisområde Ängelholm tecknat en samverkansöverenskommelse och gemensamma medborgarlöften.

– Man har insett att brottsförebyggande arbetet inte bara är något för polisen utan hela samhället måste engagera sig. Då måste vi ha samverkan med kommunen som ansvarar för mycket i samhället. Därför har vi denna samverkansöverenskommelse som är en viljeyttring på att vi vill arbeta tillsammans. Medborgarlöftena är ett sätt att befästa det vi lovar varandra inom samverkan, förklarar kommunpolis Axel Johansson.

Arbetet skall bedrivas långsiktigt och uthålligt med fokus på förebyggande insatser. Båstads kommun och lokalpolisområde Ängelholm har nu undertecknat dokument där de åtar sig att:
•?Gemensamt arbeta strategiskt och långsiktigt med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.
•?Arbeta utifrån en gemensam problembild som grundas på uppföljande statistik samt trygghetsmätningar. Problembilden skall uppdateras kvartalsvis för att ha en aktuell gemensam lägesbild för det brottspreventiva arbetet.
• Skapa ett forum där kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor behandlas operativt.

Polisen skall löpande återrapportera resultatet av genomförda trygghetsmätningar och aktuell brottsstatistik. Dessa mätningar jämför utvecklingen i såväl den egna kommunen som i jämförelse med andra kommuner.
– Den verkliga tryggheten är hög i Båstad men den upplevda tryggheten kan visa något annat, berättar Axel.

Samverkan mellan polisen och kommunen befästs med ett antal medborgarlöften där de gemensamt kommit överens om att:
•?Båstads kommun lovar att initiera en samverkansgrupp mellan kommunen och polisen för att främja trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom kontinuerliga avstämningar och samverkan kring åtgärder utifrån den samlade lägesbilden.
•?Gemensamt genomföra dialoger och trygghetsundersökningar och samarbeta för att öka antalet grannsamverkansområden. Målet är att öka antalet grannsamverkansområden och att trygghetsundersökningarna visar att medborgarnas oro för att drabbas av inbrott minskar. Minst två gemensamma medborgardialoger skall genomföras varje år.
– Det känns stabilt att vi har en samverkan och att formalisera detta via medborgarlöften gör det tydligt. Det är en bra start på en långsiktig strategi, säger Christofer Thorén som är säkerhetschef på Båstads kommun.

Grannsamverkan är en del i brottsförebyggande åtgärder som håller inbrottstjuvarna borta.
– I Båstad finns det nu 24 områden som har mellan 10 och 300 fastigheter. Grannsamverkan är mycket effektivt för att hålla inbrotten borta, förklarar Axel.

Tillsammans med andra insatser mot bostadsinbrott har antalet minskat på senare tid. Under 2019 var det en halvering av antalet från 2018.
– Det kan konstateras att ingen av de som haft inbrott har angett att de har DNA-märkning, berättar Axel.Kommunen och polisen har ingått samverkansöverenskommelse och avgett medborgarlöften. Från vänster; Christofer Thorén, Karim Ottosson, Johan Olsson Swanstein och Axel Johansson.

Vidare lovar parterna att:
•?Polisen skall genomföra trafikkontroller utifrån aktuell problembild. Båstads kommun kommer att ange prioriterade platser genom egna mätningar och målet skall vara att öka polisens synlighet och öka antal rapporter för trafikbrott. Båstads kommun kommer att utreda möjlighet till trygghetsskapande samhällsbyggnadsåtgärder på platser som kan upplevas som otrygga eller särskilt utsatta med fokus på belysning, kamerabevakning och trafikplanering.
– Tillsammans med kommunen gör vi dolda mätningar för att se var hastigheter är för höga och var vi behöver sätta in resurser för att göra trafikövervakning. Under detta året kommer vi att öka antalet trafikövervakningar. Prioriterat är vid skolor och förskolor där det finns idioter som kör farligt och utsätter oskyddade trafikanter för fara. Sen är det alla vägar som inbjuder till fortkörning så klart, berättar Axel.

En nyhet är att polisen skall använda det mobila poliskontoret som ett led i att stärka den lokala närvaron. Kommunen och polisen skall tillsammans arbeta för att förbättra den lokala informationen till allmänheten gällande trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor via befintliga kanaler.
– Jag är glad och positiv till att kommunen vill vara med och utnyttja mobila kontoret. Det används effektivt på många platser i riket. Om vi är ute tillsammans får vi stor nytta och kan fånga upp signaler från allmänheten, förklarar lokalpolischef Karim Ottosson.
– Vi ska verka för att kunna sätta in insatser tidigt i det brottsförebyggande arbetet. När det har blivit en polisiär sak är det för sent, säger Johan Olsson Swanstein (M), kommunstyrelsens ordförande i Båstad.

Redan nu i vår räknar polisen och kommunen med att dyka upp med mobila kontoret och denna ska förhoppningsvis kunna dyka upp varannan vecka i kommunen.
– Så har vi planerat utifrån hur resurserna finns, säger Karim.

I förarbetet till samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena har kommunen noterat att de internt inte har haft en gemensam bild på hur lägesbilden ser ut. Olika verksamhetsområden hade olika syn på detta men nu ska de samla sig.
– För att klara det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet så måste vi samverka mellan polis och kommun. Ingen av oss klarar det helt själva. Vi måste vara synliga, proaktiva och inge trygghet. De enda som ska känna sig otrygga i denna kommunen är brottslingarna, inga andra, säger Johan Olsson Swanstein.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON