Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-3-14 KL. 15:34

Nya dammar skapar oro - NSVA svarar

Nya dammar skapar oro - NSVA svarar

Bjäre NU har fått en del frågor från er läsare om säkerheten kring de nyanlagda dammarna i Förslöv. Framförallt gäller det oro för drunkningstillbud då dammarna är placerade förhållandevis nära lekplatsen Linhaga Park samt Ängsbyns förskola. Redaktionen hörde därför av sig till Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering på NSVA för att höra hur de ser på saken.

Varför anläggs denna typen av dammar?
– Syftet med dammarna är att fördröja flödet av dagvatten från det nya området för att inte överbelasta befintliga dikningsföretag och dagvattenledningar vid kraftiga regn. En annan uppgift för dammarna är att rena dagvattnet och skapa biologisk mångfald. Dammarna skapar dessutom en plats där djur och människor får en fristad och ger en fin boendemiljö.

Hur ser NSVA på att där idag inte finns något skydd runt dammarna?
– Dammarna är byggda med flacka slänter så att man, om olyckan i värsta fall skulle ske, kan ta sig upp på ett enklare sätt. Ett stängsel ger ofta en falsk säkerhet och försvårar skötsel. Barn i lägre ålder kan frestas att klättra över och riskerar sedan att inte komma upp på grund av inhägnaden!

Finns det regler som måste följas för säkerhet kring dammar i offentlig miljö?
– Ja, om dammar byggs med branta slänter krävs stängsel, det är något vi alltid försöker undvika i boendemiljöer.

Finns där någon plan kring övrig säkerhet runt dammarna?
– Nej, inga åtgärder planeras utan dammarna är byggda med säkerhetstänk med flacka slänter, dock ska barn inte vistas vid dammarna utan sina föräldrar, precis som barn inte bör vistas själva vid stranden, bryggan eller vid övriga vattendrag.

NSVA och Båstads kommun har haft ett nära samarbete gällande utformningen av de aktuella dammarna. Skötsel och drift ansvarar NSVA över och från vattenlinje och uppåt ligger ansvaret på Båstads kommun.

Text & foto: Jenica Paulsson